Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 797-МИ/16.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 797-МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 42/14.09.2011 г. на ОИК в община Аврен, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № 955 от 15.09.2011 г. от Деница Георгиева в качеството й на представляващ Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство и Добринка Желева - независим кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, област Варна, срещу отказа на ОИК - Аврен, да регистрира Добринка Василева Желева като независим кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен. Приложено е писмо от председателя на ОИК - Аврен, с изх. № 63 от 14.09.2011 г. до Инициативния комитет в подкрепа на Добринка Желева за кмет на кметство с. Синдел за уведомяване на прието от ОИК - Аврен, решение № 42 от 14.09.2011 г., с което ОИК отказва да регистрира Добринка Василева Желева като независим кандидат за кметство в с. Синдел, община Аврен, за участие в изборите за кмет на кметството на 23 октомври 2011 г., тъй като подписката „не отговаря на минималните законови изисквания съгласно чл. 125, ал. 3 от ИК". Със същото решение ОИК заличава регистрацията на Инициативен комитет за издигане на Добринка Василева Желева като независим кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, и анулира удостоверение № 13 от 24.08.2011 г. за регистрация на инициативния комитет. Допълнително са представени на 16.09.2011 г. от ОИК следните документи: писмо от ОИК - Аврен, до ЦИК относно жалба от Инициативен комитет в подкрепа на Добринка Желева за кмет на кметство с. Синдел; решение № 9 от 24.08.2011 г. на ОИК - Аврен, за регистриране на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Добринка Желева за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, и за издаване на удостоверение; удостоверение № 13 от 24.08.2011 г.; разпечатка - таблица, за броя на населението с постоянен адрес и на избирателите към 21.06.2011 г. в с. Синдел; протокол от 13.09.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - гр. Варна, за извършена проверка на подписка на избиратели в подкрепа на Добринка Желева; решение № 42 от 14.09.2011 г.на ОИК - Аврен; копия от стр. 1-3 и стр. 8 от подписката в подкрепа на Добринка Желева.
От представените доказателства по жалбата на Инициативния комитет и независимия кандидат Добринка Желева - кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, се установява следното:
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК от надлежно легитимирани лица и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява основателна и следва да се уважи.
С решение № 9 от 24.08.2011 г. е регистриран Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Добринка Василева Желева като независим кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, област Варна, и е издадено удостоверение № 13 от 24.08.2011 г. В регистъра на ОИК - Аврен, под № 3 от 12.09.2011 г. са вписани документи, подадени от Инициативен комитет за издигане на Добринка Желева като независим кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, като подписката в подкрепа на независимия кандидат е предадена за проверка. С протокол № 13 от 13.09.2011 г. се удостоверява, че са налице 167 подписи на избирателите. Видно от разпечатката за броя на избирателите в кметство с. Синдел, община Аврен, необходимият брой избиратели е 177. Съгласно чл. 127, ал. 1 от ИК при установяване на непълноти ОИК следва да даде указания и срок за отстраняването им. Това изискване не е спазено и обжалваното решение се явява в противоречие с чл. 127, ал. 1 от ИК, поради което следва да се отмени като незаконосъобразно. Общинската избирателна комисия следва да даде указания на инициативния комитет и да определи срок, в който да се отстранят констатираните непълноти в представената подписка. Наред с липсата на подписи до необходимия брой от 177 избиратели е налице и несъответствие на подписката с утвърдения образец от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове (Приложение № 46) - липсват данни от личната карта на избирателите. Необходимо е общинската избирателна комисия да даде указания както за допълване на подписката с подписите на избиратели до необходимия брой, така и за попълване на данните в сега представената подписка относно липсващите данни от личните карти на избирателите. В случай че указанията на ОИК не бъдат изпълнени в срок, комисията следва да постанови решение, с което да откаже регистрация на независимия кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, без да заличава регистрацията на инициативния комитет, тъй като липсва уредена процедура в закона за това.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 42 от 14.09.2011 г. на ОИК - Аврен, област Варна изцяло.
УКАЗВА на ОИК - Аврен, да даде указания и срок на Инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Добринка Василева Желева като независим кандидат за кмет на кметство с. Синдел, община Аврен, за отстраняване на установени непълноти на основание чл. 127, ал. 1 от Изборния кодекс.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2011 в 21:09 часа

Всички решения