Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 909-МИ/23.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 909-МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от председателя Божидар Николов Томалев, срещу решение № 121 от 20.09.2011 г. на ОИК – Доспат, област Смолян

Постъпила е жалба вх. № М-46 от 22.09.2011 г. от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", представлявана от председателя Божидар Николов Томалев, срещу решение № 121 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат, с което е отказана регистрация на кандидат за кмет на кметство Барутин

В жалбата се излагат съображения относно липса на мотиви, с които е отказана регистрацията на кандидата за кмет на кметство Барутин. Общинската избирателна комисия посочва като основание единствено текстовете на чл. 127, ал. 1 и 2 от ИК. Посоченият текст не визира конкретни пропуски и недостатъци на изискуемите от закона аргументи за отказа на регистрация.

Централната избирателна комисия намира, че съображенията на жалбоподателя относно липсата на мотиви за издаването на оспорваното решение са неоснователни. Константната практика на административните съдилища по отношение на производствата, свързани с Изборния кодекс, във връзка и с настоящото производство е, че доказателствата и аргументацията могат да се намират отделно от обжалваемия акт в други документи от административната преписка. В случая такава аргументация се намира в протоколите от заседанията на ОИК - Доспат, област Смолян. Общинската избирателна комисия - Доспат, е дала указание за отстраняване на нередовности до 17,00 ч. на 20.09.2011 г. Налице е и опит за отстраняването на тези нередовности от страна на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" чрез упълномощаване на Донълд Дейк Джефърсън с ЕГН ... от председателя на партията Божидар Николов Томалев, от което е ясна волята на представляващия партията. Въпросното пълномощно е заверено с „Вярно с оригинала", с подпис и печат.

Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 121 от 20.09.2011 г. на ОИК - Доспат.

УКАЗВА на ОИК - Доспат, да даде ясни указания относно наличието на представителна власт, като изиска пълномощно, подписано от представляващия партията с оригинални подпис и печат и в случай на представяне на такова да регистрира по съответния ред и при спазване на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на Централната избирателна комисия кандидата за кмет на община Барутин, предложен от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:25 часа

Всички решения