Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1209-МИ/17.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1209-МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Галин Славчев Костов – упълномощен председател на ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-433 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Галин Славчев Костов - упълномощен председател на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което ОИК - Ямбол, е постановила частичен отказ от вземане на решение по жалбата на жалбоподателя относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали от ПП „Обединение Достойна България".
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното решение, като се твърди, че същото по съществото си представлява отказ от правосъдие, както и че е постановено в противоречие на материалния закон, като не е съобразена разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК, забраняваща на ПП „Обединение Достойна България" да разпространява агитационни материали, на които липсва информация, че купуването и продаването на гласове е престъление и тази информация следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, разположена в обособено поле.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
С оспореното решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. ОИК - Ямбол, на основание чл. 134, ал. 7 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимото мнозинство (две трети от присъстващите) по чл. 20, ал. 2, изр. 2 е приела, че е налице отказ за вземане на решение по жалбата на жалбоподателя и пред ЦИК Галин Славчев Костов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ".
Разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ИК предвижда, че избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове, а когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ.
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК е предвидено правомощие на ОИК да контролира провеждането на предизборната кампания и да се произнася по жалби и нарушение на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им, поради което за ОИК възниква задължението да се произнесе с мотивирано решение, с което да уважи жалбата или отхвърли същата като неоснователна.
Видно от приложения по преписката протокол № 30 от 04.10.2011 г. от заседание на ОИК - Ямбол, на което е прието оспореното решение, общинската избирателна комисия е обсъдила подадения сигнал, има реално констатирани нарушения относно агитационните материали на ПП „Обединение Достойна България" и по жалбата са посочени конкретните места, където са разпространени агитационните материали, от които е видно, че не отговарят на изискването на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Установяването на тези обстоятелства е извършено от ОИК при постъпване на сигнала и видно от протокола е констатирано, че липсва задължителен текст „Купуването и продаването на гласове е престъпление". На основание чл. 134 от ИК оспореното решение следва да бъде частично отменено, а на ОИК - Ямбол, да бъдат дадени указания да се произнесе с мотивирано решение по същество.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 173-МИ от 04.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, в частта относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали от ПП „Обединение Достойна България".
ИЗПРАЩА преписката на ОИК - Ямбол, за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени по-горе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:25 часа

Всички решения