Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2014-ПВР/МИ/03.09.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2014-ПВР/МИ
София, 03.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Джебел, област Кърджали, назначена с Решение № 335-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-901/24.08.2011 г. от областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Кърджали, за промяна в състава на ОИК - Джебел. Приложени са: копие от дипломата за завършено висше образование на Теннур Мустафа Муса; копие на декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Теннур Мустафа Муса и копие на решение № 165 от 20.08.2012 г. на ОИК - Джебел, относно предложение за прекратяване пълномощията на член на ОИК - Джебел, назначен от квотата на ПП „ГЕРБ"; копия от протоколи от проведени заседания на ОИК - Джебел, от 14.05.2012 г., от 22.05.2012 г. и от 19.08.2012 г.

От ОИК е получено писмо с изх. № 860/24.08.2012 г. и е заведено към вх. № ОИК-901/24.08.2012 г. с приложено решение на комисията № 165 от 20.08.2012 г., ведно със заверени копия от протоколи от заседания на комисията от 14.05.2012 г., от 22.05.2012 г., от 19.08.2012 г. и от 20.08.2012 г. С приложеното решение ОИК -Джебел, предлага на ЦИК да прекрати предсрочно пълномощията на Хикмет Сабахтин Юсуф, ЕГН ..., като член на ОИК - Джебел, поради неучастие в три поредни заседания по неуважителни причини. Към предложението за промяна на ОИК - Джебел, са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Теннур Мустафа Муса.

Видно от приложените документи, налице е условието по чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК - лицето не е участвало в три поредни заседания на ОИК - Джебел, по неуважителни причини - на 14.05.2012 г., на 22.05.2012 г. и на 19.08.2012 г. Постъпили са всички необходими документи за назначаване на нов член на ОИК - Джебел, Теннур Мустафа Муса, ЕГН ...

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Джебел, област Кърджали, Хикмет Сабахтин Юсуф, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Джебел, област Кърджали, Теннур Мустафа Муса, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2012 в 11:20 часа

Всички решения