Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Съобщения


16.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Заседанието на Централната избирателна комисия на 17 април 2013 г. е насрочено за 13.30 часа.
16.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 18 април 2013 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България предоставят на ЦИК чрез МВнР информация за постъпилите заявления за гласуване извън страната. На 20 април 2013 г. ЦИК със свое решение определя населените места извън страната, в които ще се образуват избирателни секции. Всеки български гражданин с избирателни права може да гласува в открита избирателна секция по избор извън страната независимо дали е подал заявление за гласуване извън страната или не.

 
16.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия кани на среща всички български неправителствени организации, които са регистрирани с наблюдатели за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Срещата ще се състои на 19 април 2013 г. от 11,00 ч. в сградата на комисията, София, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин.

 
15.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 16 април 2013 г. е насрочено за 11.00 часа. 
11.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпили в ЦИК по имейл искания от множество граждани да бъде извършена проверка фигурират ли техните лични данни и подписи сред проверените от ГД „ГРАО" записи в подписките в подкрепа на регистрацията на ПП или независими кандидати ЦИК насочва тези граждани, че информация относно тези факти могат да получат от ГД „ГРАО".

На страницата в интернет на МРРБ на адрес: http://www.mrrb.government.bg/ е публикувана информация относно реда на подаване на запитвания дали личните данни на дадено лице фигурират сред проверените от ГД „ГРАО" подписки, представени в ЦИК за регистрация на партии на парламентарните избори 2013 г. Имейл адресът [email protected] е само за въпроси във връзка с избирателните списъци.

 
10.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Крайният срок за подаване и потвърждаване на електронни заявления за гласуване извън страната е 24:00 часа българско време (GMT +2) на 11.04.2013 година.

 

 
10.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите за провеждане на процедура за възлагане изработката на аудио-визуални произведения с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г. ще се извърши на 11 април 2013 г. от 10,00 ч. в зала № 76а на ЦИК, пл. „Княз Александър I" № 1, междинен етаж.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 

 
10.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Лицата, заемащи длъжността: кмет, заместник-кмет, председател на общински съвет, общински съветник, директор на училище, учител не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК.
Лекарите и медицинските сестри не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК.
 
10.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Интернет страниците на Районните избирателни комисии са активни. Информация за интернет адресите на РИК се намира на страницата на ЦИК (www.cik.bg), рубрика „Контакти", подрубрика „Контакти РИК".

 
10.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили множество въпроси, поставени от областните управители относно изисквания и условия, на които следва да отговаря помещението, определено за съхраняване на изборните книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители, Централната избирателна комисия с протоколно решение от 9 април 2013 г. се обедини около следните критерии:
1. Помещението следва да е обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г.
2. В случай че в помещението се съхраняват изборни книжа и материали, чийто срок на съхранение не е изтекъл, новите книжа и материали от насрочените за 12 май 2013 г. избори следва да се поставят в обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.
3. Помещението следва да е охраняемо.

 

 
09.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: приложението на чл. 104, ал. 1 от ИК

Лицата, заемащи длъжността: кмет, заместник-кмет, председател на общински съвет, общински съветник, директор на училище, учител не попадат в хипотезата на чл. 104, ал. 1 от ИК. 
09.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 11 април 2013 г. изтича срокът, в който граждани с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) могат да подадат заявления за гласуване в домовете си с подвижна урна. Заявленията са по образец - Приложение № 24 от изборните книжа и се подават до общинската администрация. Образци и повече информация - www.cik.bg

 
09.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С писмо на Министерството на външните работи от 9 април 2013 г. Централната избирателна комисия е уведомена, че от страна на Канада в отговор на поискано съгласие за провеждане на избори и за разкриване на избирателни секции в съответствие със законодателството на Канада е дадено съгласие за разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулски представителства на Република България в Канада и извън тях само на тези места, за които законодателството на приемащата държава допуска това - по изключение в офиси на почетни консулства.

В тази връзка Министерството на външните работи изразява становище, че няма основание да бъдат приемани електронни заявления за други населени места извън посочените: Отава, Торонто, Монреал и Брамтън.

Уведомяваме Ви, че ще бъде осигурена втора техническа възможност на българските граждани с избирателни права, които вече са заявили и са се регистрирали по интернет, да подадат ново заявление само за посочените от Министерството на външните работи градове - Отава, Торонто, Монреал и Брамтън. Тази възможност ще бъде предоставена само на българските граждани, които са се регистрирали за градове, които са различни от: Отава, Торонто, Монреал и Брамтън.
08.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение задълженията по Раздел ХІІІ, т. 16 от Условия и срокове на конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., ще се състои отваряне на предлаганата цена от участника в конкурса на 10 април 2013 г. от 15,00 часа в ЦИК, София, пл. „Княз Александър I" № 1, мецанин, зала 42.
На демонстрацията присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и желаещи представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 
08.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Гаранцията за участие в обявената публична покана за избор на изпълнител на 3 броя аудиоклипове за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия може да бъде внасяна по следната банкова сметка:
IBAN: BG38BNBG96613300157901
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка, Централно управление
 
05.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение задълженията по Раздел ХІІІ, т. 13 от Условия и срокове на конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., ще се състои демонстрация на програмния продукт на 8 април 2013 г. от 14,00 часа на територията на ЦИК, София, пл. „Княз Александър I" № 1, мецанин, зала 42.
На демонстрацията присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и желаещи представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 
05.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С писмо на Министерството на външните работи от 5 април 2013 г. Централната избирателна комисия е уведомена, че от страна на Федерална република Германия в отговор на поискано съгласие за провеждане на избори и за разкриване на избирателни секции в съответствие със законодателството на ФРГ е дадено съгласие за разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на Република България във Федерална република Германия и извън тях само за тези места, за които законодателството на приемащата държава изрично допуска това - офиси на почетни консулства на Република България в градовете Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).
В тази връзка Министерството на външните работи изразява становище, че няма основание да бъдат приемани електронни заявления за други населени места извън посочените: Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).
Уведомяваме Ви, че ще бъде осигурена техническа възможност на българските граждани с избирателни права, които вече са заявили и са се регистрирали по интернет, втора възможност да подадат ново заявление само за посочените от МВнР градове - Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).Тази възможност ще бъде само за българските граждани, които са се регистрирали за градове, които са различни от градовете: Берлин, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Магдебург, Дармщат и Лемен (ан дер Мозел).
 
04.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия пренасрочва за 9 април 2013 г. от 11.00 часа провеждането на жребий за номерата в бюлетината на регистрираните партии и коалиции и жребий за реда на предизборните изяви на партиите и коалициите във формите на предизборната кампания по БНТ и БНР.

Пренасрочването се налага поради постъпващите в ЦИК предложения от партии, напускащи състава на регистрирани вече коалиции, както и на заявления за заличаване на регистрирани партии.
03.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия ще проведе на 5 април 2013 г., от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на зала „Света София" жребий за поредните номера на партиите и коалициите от партии в бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия ще проведе и жребий за реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите от партии в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 12 май 2013 г.

На жребиите могат да присъстват представители на партиите и коалициите от партии, регистрираните от тях кандидати, представители на БНТ и БНР и представители на средствата за масово осведомяване.
02.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Решение № 2151-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК районните избирателни комисии следва да се регистрират като администратори на лични данни. Комисията за защита на личните данни е публикувала подробни указания за извършване на тази регистрация на своята интернет страница: http://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=508
30.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили въпроси относно началото и края на гласуването в частичните избори за кметове на кметства на 7 април 2013 г.  Централната избирателна комисия изразява следното становище, прието на 30.03.2013 г.:

Съгласно чл. 184, ал. 1, изр. 1 от ИК във връзка с § 117 от ПЗР на ЗИДИК гласуването в частичните избори на 7 април 2013 г. започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.

Негласувалите избиратели, които се намират в 19,00 ч. пред секцията, гласуват по реда на чл. 184, ал. 1, изр. 3 и ал. 2 от Изборния кодекс най-късно до 20,00 ч.
29.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: провеждане на консултациите при кметовете на общини за назначаване съставите на СИК

С Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. ЦИК определи условията за назначаване съставите на СИК. Съгласно т. 16.3. и т. 16.4. от решението районните избирателни комисии следва да вземат решение за прилагане на Методиката за определяне на състава на СИК (Приложение № 1 към решението) за всеки от многомандатните изборни райони.

Кметовете на общини и участниците в консултациите за назначаване съставите на СИК при провеждане на консултациите следва да съобразят решението на районните избирателни комисии по т. 16.3. и т. 16.4. на Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК.

Поради това насрочените от кметовете на общини консултации за назначаване съставите на СИК следва да бъдат отложени и консултациите проведени при възможност за съобразяване на посочените решения.
29.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с предстоящите консултации за назначаването на СИК Централната избирателна комисия съобщава, че днес ще приеме и публикува решение за назначаването съставите на СИК.
28.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Електронната форма на заявление за гласуване извън страната е активна на интернет страницата на ЦИК - www.cik.bg, в рубриката „Бързи връзки", „Електронно заявление за гласуване извън страната".
26.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите във връзка с обявения от Централната избирателна комисия конкурс за определяне на фирма-преброител ще се осъществи на 26 март 2013 г. от 16,15 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.
Отварянето на офертите е публично и ще бъде излъчвано пряко online на интернет страницата на комисията.
Желаещите да присъстват лично журналисти могат до 16,00 ч. да получат достъп за отварянето на офертите в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм бул. „Дондуков".

 

 
25.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2206-НС от 25 март 2013 г. Централната избирателна комисия определи условията и реда на финансиране на предизборната кампания на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението на ЦИК е публикувано на сайта на комисията: http://www.cik.bg, както и в електронния бюлетин на БТА.
22.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 25 март 2013 г. (понеделник) заседанията на Централната избирателна комисия ще бъдат излъчвани в реално време на интернет страницата на комисията.

От същата дата ще бъде активен и регистър на жалбите в ЦИК.
21.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с Указ № 26 от 15 февруари 2013 г. и укази № 30 и 31 от 20 февруари 2013 г. насрочи частични избори за кметове на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, и кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на 12 май 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 20 март 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 27 март 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 1 април 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 1 април 2013 г., 17,00 ч.
21.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК

Решение № 2183-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК относно формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. е основание за изработване на електронно заявление за гласуване извън страната. Електронната форма на заявлението не е активирана и е в процес на създаване. Централната избирателна комисия ще съобщи за активирането на услугата.
18.03.2013 г.

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 1, т. 28 и т. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия обявява конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Заданието и приложенията към него за участие в конкурса се получават от кандидатите от 19 март до 21 март 2013 г. включително, от 10,00 до 16,00 ч. от канцеларията на ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен, кабинет 70.

Офертите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 22 до 26 март 2013 г. включително от 10,00 до 16,00 ч. в канцеларията на ЦИК, пл. „Княз Александър I" № 1, етаж междинен, стая 70. Телефон за контакт на ЦИК: 02/939-37-77.

Отварянето на офертите ще се осъществи на 26 март 2013 г. от 16,15 ч. в ЦИК, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.
18.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

При регистрацията на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Централната избирателна комисия ще приема издадените от Сметната палата удостоверения по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за представените от тях годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. 
18.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия с Решение № 2172-НС от 18.03.2013 г. извърши поправка на техническа грешка в чл. 12 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, както следва:

„Чл. 12. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове от всички секции в страната и извън страната".

Тази промяна означава, че в разпределението на мандатите на национално ниво ще участват партиите и коалициите от партии, получили не по-малко от 4 на сто от сумата от действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции от партии в страната, действителните гласове, подадени за партии и коалиции от партии извън страната и действителните гласове, подадени за независимите кандидати за народни представители в страната.
18.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира редовни брифинги всяка сряда от 15:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайе зала „Света София".

Първият брифинг във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май 2013 г. ще се състои на 20 март 2013 г., сряда, от 15,00 ч.
15.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: провеждане на консултации за състави на РИК и данни за контакти с политически партии и коалиции от партии, които могат да участват в консултациите

Областните управители следва да проведат консултации за съставите на РИК до 22 март 2013 г. включително.

Не по-късно от 2 (два) календарни дни преди датата на консултациите областните управители трябва да изпратят покана до централните ръководства на парламентарно представените политическите партии и коалиции в 41-то Народно събрание, както и до партията, която не е парламентарно представена, но има членове в Европейския парламент.

Поканите се изпращат чрез представляващите партиите или коалициите на следните адреси:

 

1. ПП „ГЕРБ"

Чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 16 и 17;

тел. 02/ 490 13 13;

факс: 02/ 490 09 51;

e_mail: [email protected], [email protected]

 

2. „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Чрез представляващия Сергей Станишев

гр. София

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20, п.к. 382,

тел. 02/ 810 72 00;

факс: 02/ 981 21 85;

e_mail: [email protected]

 

3. ПП „ДПС"

Чрез председателя Лютви Местан

1000 гр. София

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А;

факс: 02/ 811 44 46;

e_mail: [email protected]

 

4. „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

Чрез представляващите Мартин Димитров и Иван Костов

Eдновременно до:

а) за Мартин Димитров

1000 гр. София

ул. „Велико Търново" № 17, ет. 1, ап. 2;

тел. 02/943 16 10; GSM 0889 224 299;

e_mail: [email protected]

б) за Иван Костов

1000 гр. София

бул. „Витоша" № 18 (вход от ул. „Кърниградска"),

тел. 02/ 400 99 21;

факс: 02/ 400 99 48,

e_mail: [email protected]

 

5. ПП „АТАКА"

Чрез председателя Волен Сидеров

1000 гр. София

ул. „Врабча" №1;

тел. 02/ 980 94 91;

факс: 02/ 980 94 91;

e_mail: [email protected]

 

6. ПП „НДСВ"

Чрез председателя Христина Христова

1000 гр. София

ул. „Врабча" № 23;

тел. 02/ 921 82 08, 02/ 921 81 28;

факс: 02/ 921 81 65;

e_mail: [email protected]
14.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Съгласно Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на Централната избирателна комисия приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013г. започва от 9,00 ч. на 19.03.2013 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, зала "Света София".

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 18,00 ч. на 27.03.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии е 17,00 ч. на 06.04.2013 г.

Необходимите документи за регистрации са посочени в Решение № 2157-НС от 14.03.2013 г. на ЦИК.

Решението е публикувано на сайта на комисията: http://www.cik.bg/, както и в електронния бюлетин на БТА.
14.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. Централната избирателна комисия утвърди образците на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Изборните книжа са публикувани в рубрики „Решения" и „Информация" на интернет страницата на ЦИК.
На основание чл. 12, ал. 1 от ИК образците на изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".
04.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия организира на 6 март 2013 г. семинар за журналисти на тема „Парламентарни избори 2013 г. - нови моменти в изборното законодателство".

Семинарът ще се проведе от 10,00 до 15,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж мецанин, зала № 42.

Заявки за участие от журналисти се приемат на електронната поща на ЦИК: [email protected] до 16,00 ч. на 5 март 2013 г.
01.03.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно сроковете за регистриране на партиите и коалициите от партии в ЦИК, както и относно сроковете за регистриране на инициативни комитети в РИК и представяне на подписки при регистрациите при произвеждане на предсрочни парламентарни избори през 2013 г. Централната избирателна комисия уведомява, че съгласно § 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при разпускане на Народното събрание и произвеждане на изборите за народни представители партиите се регистрират в ЦИК 45 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 82 от ИК; коалициите от партии се регистрират в ЦИК 40 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 84 от ИК, а инициативните комитети се регистрират в районните избирателни комисии 40 дни преди изборния ден, като подават заявления и изискуемите документи, посочени в чл. 97 от ИК.

В § 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс са уредени всички изключения от общите правила в случаите, когато се произвеждат предсрочни парламентарни избори.

Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборни книжа не по-късно от 5 дни от датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за народни представители.
14.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Президентът на Република България с укази № 13 от 30.01.2013 г. и № 18 от 06.02.2013 г., насрочи частични избори за кметове на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана и кметство Славейково, община Провадия, област Варна, на 7 април 2013 г.
Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.
Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.
06.02.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Президентът на Република България с укази № 374 от 26.10.2012 г., № 405 от 22.11.2012 г., № 406 от 22.11.2012 г., № 411 от 30.11.2012 г., № 412 от 30.11.2012 г., № 424 от 13.12.2012 г., № 5 от 17.01.2013 г. и № 6 от 17.01.2013 г., насрочи частични избори за кметове на кметство Мечка, община Иваново, област Русе, кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра, кметство Долен, община Златоград, област Смолян и кметство Власатица, община Враца, област Враца, на 7 април 2013 г.

Съгласно т. 8 от Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на Централната избирателна комисия ОИК трябва да обяви датата на насрочения частичен избор в съответното кметство на видно място в общината и в кметството, както и чрез местните средства за масово осведомяване.

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, считано от 7 февруари 2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на партия е 20 февруари 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация/допускане на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 25 февруари 2013 г., 17,00 ч.
01.03.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОТНОСНО: печатите на СИК при произвеждане на нови и частични избори

При насрочени нови и частични избори не се използват печатите на секционните избирателни комисии (СИК) от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

На секционните избирателни комисии следва да се предоставят нови печати, които са от наличните резерви на областните администрации, останали от изборите през октомври 2011 г.

В случай че областните администрации не разполагат с неизползвани печати, изработват се и се предоставят нови печати за СИК.
03.11.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИТЕ
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Поради многобройните искания, постъпили в ЦИК, за отпечатване на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове Ви даваме следните указания:
Съгласно т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК общинските избирателни комисии със свое решение определят поне трима от своите членове, които в срок от 24 часа от връщането от ГД „ГРАО" в МРРБ на избирателните списъци, следва да приберат същите в запечатаните помещения с изборните книжа и материали.
При отварянето на помещението общинските избирателни комисии следва да приберат и всички неприбрани книжа и материали, както и печати на секционни избирателни комисии съгласно горецитираното решение.
За еднократното отваряне на помещението по т. 15 от Решение № 1098-ПВР/МИ на ЦИК е достатъчно само решението на съответната общинска избирателна комисия.