Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 805-ПВР/17.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 805-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощниците Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 5 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Росен Асенов Плевнелиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...., и кандидат за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ...
Към заявлението са приложени следните документи: Решение № 99-00-ГИК-265 от 04.09.2011 г. на Изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „ГЕРБ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „ГЕРБ"; заверено за вярност копие от удостоверението за раждане на кандидата за президент Росен Асенов Плевнелиев; заверено за вярност копие от удостоверението за раждане на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; извлечение от протокол № 32 от заседание на Висшия съдебен съвет от 29.07.2009 г., по което е взето решение за освобождаване от длъжността прокурор на кандидата за вицепрезидент Маргарита Стефанова Попова; пълномощно № КО-Г-082 от 04.09.2011 г. от председателя Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията на кандидатите й за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Росен Асенов Плевнелиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Маргарита Стефанова Попова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „ГЕРБ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:13 часа

Всички решения