Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 817-ПВР/17.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 817-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК, за издигане кандидатурата на Алексей Илиев Петров за кандидат за президент и Николай Личков Георгиев за кандидат за вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение за регистрация от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Алексей Илиев Петров за президент на Република България и кандидатурата на Николай Личков Георгиев за вицепрезидент на Република България, подписано от Айрет Мустафова Гюрова, представляваща инициативния комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК, заведено под № 7 на 12 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Алексей Илиев Петров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Николай Личков Георгиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: банков документ от 22.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД, клон Черни връх, за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс; списък с имената и ЕГН и подписите на 33 333 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Алексей Илиев Петров; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Алексей Илиев Петров; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Алексей Илиев Петров, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент, предложен от Инициативен комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Николай Личков Георгиев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Николай Личков Георгиев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Николай Личков Георгиев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение № 452-ПВР от 19 август 2011 г. на ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 33 333 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 15.09.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи издигането на кандидатите, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 2 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Алексей Илиев Петров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Николай Личков Георгиев, ЕГН ..., с постоянен адрес ..., регистрирани от инициативен комитет.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:30 часа

Всички решения