Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 871-МИ/21.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 871-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Блажев Данаилов и Иван Тодоров Събев –представляващи местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”, срещу решение № 93 от 19.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по факс вх. № 979 от 20.09.2011 г. от Стефан Блажев Данаилов и Иван Тодоров Събев - представляващи местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ", срещу решение № 93 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта му, в която е отказана регистрация на кандидатите за общински съветници Чавдар Христофоров Бонев и Страхил Георгиев Стоянов от листата на местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ" поради липса на настоящ адрес на територията на община Трявна. В жалбата се твърди и се излагат доводи, че в тази си част решението е незаконосъобразно и противоречи на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Иска се отмяна на решение № 93 от 19.09.2011 в обжалваната част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката доказателства - справка от кмета на община Трявна (изх. № 34-00-13/19.09.2011 г.), се установява, че Чавдар Христофоров Бонев има постоянен адрес в гр. Трявна от 21.03.2000 г. и настоящ адрес в гр. Велико Търново от 16.09.2005 г., а Страхил Георгиев Стоянов има постоянен адрес в гр. Плачковци, община Трявна, от 14.07.2007 г. и настоящ адрес в гр. Велико Търново от 17.05.2000 г. Поради това те отговарят на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 93 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, в която е отказана регистрация на Чавдар Христофоров Бонев и Страхил Георгиев Стоянов като кандидати за общински съветници, предложени от местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Чавдар Христофоров Бонев и Страхил Георгиев Стоянов като кандидати за общински съветници, предложени от местна коалиция „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ", в изборите на 23 октомври 2011 г. при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 21:52 часа

Всички решения