Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 873-МИ/21.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 873-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”, представлявана от съпредседателите Андрей Ковачев, Деница Йотова и Петко Ковачев чрез пълномощника им Златина Станкова, срещу решения № 94 и 95 от 19.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба вх. № 984 от 20.09.2011 г. от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", представлявана от съпредседателите Андрей Ковачев, Деница Йотова и Петко Ковачев чрез пълномощника им Златина Станкова с представено пълномощно, срещу решения № 94 и 95 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с които е отказана регистрация на кандидатите за общински съветници Живко Христов Христов, Георги Иванов Бонев, Станимир Цветанов Чуков, Иво Василев Урумов, Димитър Христофоров Стоянов и Михаил Недялков Черкезов от листата на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", както и регистрацията на Живко Христов Христов за кандидат за кмет на община Трявна. В мотивите на решения № 94 и 95 на ОИК - Трявна, се изтъкват съображения, че лицата нямат настоящ адрес на територията на община Трявна.
В жалбата се излагат доводи, че взетите с протокол № 14 от 19.09.2011 г. атакувани решения са незаконосъобразни и ОИК - Трявна, неправилно прилага Закона за гражданската регистрация, като не отчита, че нормата на § 1, т. 5 от ДР на ИК е специална и има приоритет пред ЗГР. По този начин са нарушени изискванията на буква „б" на т. 5 от § 1 на ДР на ИК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК, като се иска отмяна на обжалваните решения.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката писмени доказателства - протокол № 14 от 19.09.2011 г. с включени в него решения № 94 и 95, списък с кандидатите за общински съветници и кметове на община Трявна и кметство Плачковци, изпратен от кмета на община Трявна до председателя на ОИК - Трявна, с изх. № 34-00-13 от 19.09.2011 г., касаещ справка на кандидатите за общински съветници и кметове по ЕГН, три имена, постоянен и настоящ адрес и атакуваните решения, се установява, че:
Живко Христов Христов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Захари Петров № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, от 23 май 2000 г. и настоящ адрес в гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 26, ет. 2, ап. 202, от 09.03.2005 г.;
Георги Иванов Бонев има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Бойчо Войвода № 6, вх. А, ет . 2, ап. 5, от 28.02.2006 г. и настоящ адрес в гр. Бургас, общежитие ВХТИ 2, ет. 12, ап. 2, от 20.09.2006 г.;
Станимир Цветанов Чуков има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Светушка № 10, ет. 4, ап. 10, от 11.09.2002 г. и настоящ адрес гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 4б, от 07.10.2010 г.;
Иво Василев Урумов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Калето № 26 от 14.03.2004 г. и настоящ адрес в гр. София, ж.к. Студентски град № 52, вх. Б. ет. 6, ап. 616 от 04.08.2010 г.;
Димитър Христофоров Стоянов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Светушка № 10, ет. 2, ап. 5, от 21.11.2005 г. и настоящ адрес в гр. София, ж.к. Студентски град № 53, вх. Б, ет. 4, ап. 404, от 08.02.2011 г.;
Михаил Недялков Черкезов има постоянен адрес в гр. Трявна, ул. Бойчо Войвода № 6, вх. Б, ет . 2, ап. 3, от 04.03.2003 г. и настоящ адрес в гр. Варна, ул. Добровник № 15, ап. 12 от 13.09.2010 г.
Общинската избирателна комисия неправилно е приложила материалния закон, според който следва да е налице алтернативно наличието на постоянен/настоящ адрес на територията на общината, а не кумулативно постоянен и настоящ адрес на територията на общината. Издигнатите кандидатури отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 94 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с което е отказана регистрация на Живко Христов Христов като кандидат за кмет на община Трявна, предложен от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Живко Христов Христов като кандидат за кмет на община Трявна, предложен от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
ОТМЕНЯ решение № 95 от 19.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, с която е отказана регистрация на Живко Христов Христов, Георги Иванов Бонев, Станимир Цветанов Чуков, Иво Василев Урумов, Димитър Христофоров Стоянов и Михаил Недялков Черкезов като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Живко Христов Христов, Георги Иванов Бонев, Станимир Цветанов Чуков, Иво Василев Урумов, Димитър Христофоров Стоянов и Михаил Недялков Черкезов като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", в изборите на 23 октомври 2011 г. при наличие на останалите изисквания за регистрация според Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 21:54 часа

Всички решения