Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 922-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 922-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Димитър Ангелов Иванов – пълномощник на ПП „ГЕРБ”, против решение № 161-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-78/23.09.2011 г. на ЦИК от Димитър Ангелов Иванов, пълномощник на ПП „ГЕРБ" съгласно пълномощно № 20 от 18.08.2011 г., срещу решение № 161-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, относно регистрация на листа за общински съветници, предложена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ямбол на 23 октомври 2011 г.
С обжалваното решение ОИК - Ямбол, е регистрирала листа за общински съветници, предложена от Румен Банков - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Ямбол, област Бургас, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
С обжалваното решение № 161-МИ от 20.09.2011 г. ОИК - Ямбол, е регистрирала кандидатската листа на Българска социалистическа партия от 30 кандидати за общински съветници. Регистрацията е извършена след проверка съгласно Решение № 690-МИ от 5 септември 2011 г. на ЦИК, касаеща постоянния и настоящ адрес на кандидатите, и след като е установено, че са налице изискванията на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
Жалбоподателят иска отмяна на решение № 161-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, като незаконосъобразно и постановено при съществено противоречие на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Оспорва факта на валидно взето решение от компетентния съгласно устава на Българска социалистическа партия орган за издигане и утвърждаване на кандидати за общински съветници. Твърди, че упълномощеният представител на БСП за Ямбол променя утвърдената вече от Общинската конференция на БСП листа, с което променя политическата воля на партията, изразена чрез избор от присъстващите делегати на общинската конференция от 25.06.2011 г.
Към жалбата са приложени следните документи: копие от обжалваното решение № 161-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол; молба от Румен Данчев Банков - упълномощен представител на БСП, за ползване на приложените с предложение с вх. № 8 от 15.08.2011 г. в регистъра на ОИК - Ямбол, документи, а именно заявления и декларации на кандидатите за общински съветници (приложение № 48, 52 и 55 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове); предложение от 20.09.2011 г. - Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, за регистриране на кандидатска листа за общински съветници на Българска социалистическа партия в изборите за общински съветници и кметове в община Ямбол; пълномощно изх. № 1365 от 07.09.2011 г. на Името на Румен Данчев Банков от Сергей Дмитриевич Станишев да представлява Българската социалистическа партия пред ОИК - Ямбол, да подпише и подаде предложение до ОИК за регистрация на кандидатската листа за общински съветници от името на Българска социалистическа партия и да извършва всички необходими действия, предвидени в Изборния кодекс, свързани с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; препис-извлечение от протокола от заседанието на Общинската конференция на Българската социалистическа партия в Ямбол от 25.06.2011 г., подписано от протоколчика и председателстващия конференцията; копие от регистъра на ОИК - Ямбол, за регистрация на партии/коалиции от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно до три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 20.09.2011 г., а жалбата е подадена на 23.09.2011 г. с вх. № 83 на ОИК - Ямбол.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следните съображения: съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК регистрацията на кандидатска листа се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията с трите имена, единния граждански номер и постоянния/настоящия адрес на пребиваване на предложените кандидати за общински съветници. С направеното предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове ПП „Българска социалистическа партия" е изпълнила това изискване на Изборния кодекс. Към предложението е приложено решението на партията, взето от компетентния съгласно устава на партията орган за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници. Към документите за регистрация са приложени заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, декларации от кандидатите, че отговарят на условията на чл. 4, ал. 5 и 6 от ИК, както и декларации, че кандидатите са изпълнили изискванията на чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК.
С жалбата си ПП „ГЕРБ" твърди, че поради отпадане на 14 кандидати съгласно препис-извлечението от протокола от заседанието на Общинската конференция на ПП „Българска социалистическа партия" - Ямбол, от 25.06.2011 г. са нарушени изискванията на Изборния кодекс и политическата воля на предложилата ги партия.
Централната избирателна комисия счита, че твърдяното нарушение на закона не отговаря на фактите по проверената преписка, тъй като отпадналите от кандидатската листа за общински съветници и кметове лица не са представили необходимите декларации, че отговарят на условията на чл. 122, ал. 1 - 4 от ИК и същите са издигнати от друг участник в изборния процес, а именно в листата за общински съветници на местна коалиция „ЗА ЯМБОЛ". Упълномощеният представител на Българска социалистическа партия за Ямбол Румен Данчев Банков не е променял подредбата на листата, нито е добавял имена, като предложената от него листа не включва лицата, които не са подали необходимите съгласно ИК декларации и съгласие за регистриране като кандидати за общински съветници, издигнати от ПП „Българска социалистическа партия". В този смисъл Централната избирателна комисия счита, че упълномощеният представител на БСП за Ямбол не е променил политическата воля на партията, изразена чрез утвърдената от Общинската конференция листа, тъй като не е извършвал субективен подбор и пренареждане на листата. Представените за регистрация документи в ОИК - Ямбол, отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК и ОИК - Ямбол, е регистрирала кандидатската листа на Българска социалистическа партия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. при спазване изискванията на закона и цитираното решение на ЦИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-78/23.09.2011 г. на ЦИК от Димитър Ангелов Иванов, пълномощник на ПП „ГЕРБ" съгласно пълномощно № 20 от 18.08.2011 г., срещу решение № 161-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, относно регистрация на листа за общински съветници, предложена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ямбол на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:37 часа

Всички решения