Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 926-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 926-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 140-МИ от 20.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-71/23.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Петров Майсторов и Наско Иванов Стефанов - представляващи местна коалиция „Партия на Зелените и ОДС" срещу решение № 140-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, с което се регистрира кандидатска листа на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Иска се отмяна на решение 140-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, като незаконосъобразно, поради това че предложението на ПП „ГЕРБ" по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК не е подписано от изрично упълномощено от представляващия партията лице, както и поради нарушение на чл. 19, ал. 3, от устава на ПП „ГЕРБ" при определяне на кандидатите за общински съветници и кмет на община Ямбол. Освен това в жалбата се посочва, че решение № 140-МИ на ОИК - Ямбол, е постановено в нарушение на чл. 20, ал. 2 от ИК, тъй като не е прието с мнозинство две трети от присъстващите членове на ОИК - Ямбол.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.
Предложението по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК, представено в ОИК - Ямбол, за регистриране на кандидатската листа за общински съветници на община Ямбол, е надлежно подписано от Димитър Ангелов Иванов в качеството му на преупълномощено лице в обема и съдържанието на предоставената му представителна власт съгласно пълномощно № 20 от 18.08.2011 г. от Георги Иванов Славов - в качеството му на пълномощник в обема и съдържанието на предоставената му представителна власт съгласно пълномощно № КО-1-036/19.07.2011 г. от Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ".
При наличието на така създадена валидна представителна власт нейното действие се заключава в наличието на директно правоотношение между преупълномощеното лице и първоначалния упълномощител. В случая преупълномощеният Димитър Ангелов Иванов е действал направо от името на първоначалния упълномощител Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ", поради което не е налице нарушение на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от Изборния кодекс.
Освен това извън правомощията на ОИК, а и на ЦИК, е да следи и контролира прилагането на уставите на политическите партии по отношение на това кой, какви, по какъв ред и последователност прави предложения за утвърждаване на кандидатите за кметове от „компетентните органи на партиите" по смисъла на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК. В случая по преписката е приложено валидно взето решение на компетентен орган по смисъла на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК, а именно решение № 99-00-ГИК-383/25.08.2011 г. на изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ" за утвърждаване регистрацията в ОИК на броя и състава на кандидатската листа за общински съветници на община Ямбол, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Видно обаче от приложения по преписката протокол № 25 от 20.09.2011 г. от заседание на ОИК - Ямбол, от присъстващите 17 членове „за" регистрирането на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. са гласували 11 членове на ОИК, а "против" - 6 членове, т.е. не е било налице изискващото се съгласно чл. 20, ал. 2 от ИК мнозинство от две трети от присъстващите членове на ОИК - Ямбол, за приемане на решение № 140-МИ от 20.09.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 140-МИ/20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол.
УКАЗВА на ОИК - Ямбол, да постанови решение за регистриране на кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:44 часа

Всички решения