Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 937-ПВР/МИ/27.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 937-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, назначена с Решение № 372-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-666/21.09.2011 г. от Андрей Иванов Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Невестино, област Кюстендил. Предлага се на мястото на председателя Димитър Благоев Андонов да бъде назначен досегашният член на ОИК Любомир Ананиев Христов; на мястото на члена на ОИК Любомир Ананиев Христов да бъде назначен Светослав Евтимов Ангелов; на мястото на члена на ОИК Красимир Христов Паунски да бъде назначена Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, а на мястото на члена на ОИК Красимир Атанасов Стоименов да бъде назначен Владимир Александров Миланов. Към предложението са приложени: заявления от Димитър Благоев Андонов, Красимир Христов Паунски и Красимир Атанасов Стоименов за освобождаването им от ОИК, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; дипломи за завършено висше образование на Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина и Владимир Александров Миланов и уверение № 129238 от 21.09.2011 г., издадено от Югозападен университет „Неофит Рилски" - Благоевград, за завършено висше образование от Светослав Евтимов Ангелов, както и пълномощно на името на Валентин Тончев Микев, и пълномощно на името на Андрей Иванов Димитров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Димитър Благоев Андонов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Любомир Ананиев Христов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Светослав Евтимов Ангелов, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Красимир Христов Паунски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Красимир Атанасов Стоименов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Невестино, област Кюстендил, Владимир Александров Миланов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:31 часа

Всички решения