Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 964-МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 964-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ПБЖ и ПХН)” против решение № 180 от 20.09.2011 г. на ОИК – Добрич

Постъпила е жалба с вх. № М-119/26.09.2011г. на ЦИК от Павлина Божилова Колева - представляващ коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ПБЖ и ПХН)", против решение № 180 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич, с което е отказана регистрация на заличаване, преместване и издигане на общински съветници при община Добрич за изборите на 23 октомври 2011 г., по предложение с вх. № 115 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич.
В жалбата се твърди, че с предложение с вх. № 115 от 20.09.2011 г. до ОИК - Добрич, е отправено искане от коалицията за промени в кандидатската листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Към предложението вносителят приложил решение на коалицията от 20.09.2011 г. относно заличаване, преместване и издигане на общински съветници при община Добрич за изборите на 23 октомври 2011 г., както и изискуемите съгласно Изборния кодекс заявления и декларации на кандидатите за общински съветници. Излагат се съображения за незаконосъобразност на решението, тъй като искането за промени е извършено в установения в Изборния кодекс срок за регистрация на кандидатски листи за участие в местните избори, който срок жалбоподателят възприема не само като такъв за подаване на първоначално предложение за регистрация на кандидатска листа, но и за промени във вече регистрирани листи по воля на субекта, вносител на предложението. По съображения от разбирането си за срока за регистрация на кандидатски листи се изтъква, че законодателят предвижда процес по регистрация, а не еднократен акт на общинската избирателна комисия. Излагат се съображения, че ако регистрацията представлява еднократен акт без възможност политическите партии и коалиции не само да регистрират, а и да правят промени в направени предложения, това би отнело правото на вносителя на предложението да измени волята си и ОИК би „иззел" правомощията на вносителя в този смисъл. Извън развитите до момента правни доводи се сочи и допълнително самостоятелно основание за незаконосъобразност на решението, а именно, че жалбоподателят не е получавал указания от ОИК да отстрани констатирани нередовности, след което да последва отказът.
По изложените съображения се моли за отмяна на обжалваното решение и даване на задължителни указания на ОИК - Добрич, да постанови ново решение в съответствие с волята на заявителя.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 21 септември 2011 г., а разгледана по същество, и за основателна по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 148 от 17.09.2011 г. ОИК - Добрич, е регистрирала кандидатска листа на КП „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ПБЖ и ПХН)" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община град Добрич, състояща се от шестима кандидати, както следва: под № 1 - Николай Георгиев Николов, под № 2 - Милена Недкова Паскалева, под № 3 - Юлия Колева Дашева, под № 4 - Милена Маринова Пеева, под № 5 - Красимира Колева Георгиева, и под № 6 - Краснодар Димитров Каракашев. Решението е обявено на същата дата.
На 20.09.2011 г. с вх. № 115 на ОИК - Добрич, е внесено предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), като върху входящия номер е посочено, че всъщност се прави предложение за промяна по предложение от 17.09.2011 г. В предложението подредбата на кандидатската листа на кандидатите за общински съветници е, както следва: под № 1 - Николай Георгиев Николов, под № 2 - Юлия Колева Дашева, под № 3 - Дарина Гочева Вакинова, под № 4 - Ивелин Иванов Иванов, под № 5 - Красимира Колева Георгиева-Торлакова, и под № 6 - Краснодар Димитров Каракашев. Към предложението е приложено решение от 20.09.2011 г. на КП „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ПБЖ и ПХН)" за заличаване от листата на кандидатите за общински съветници Милена Недкова Паскалева, вписана под № 2 в кандидатската листа и на Милена Маринова Пеева, вписана под № 4 в кандидатската листа, за промяна в поредността на кандидатите, като Юлия Колева Дашева от № 3 преминава на позиция № 2 в кандидатската листа и за издигане на нови кандидати - под № 3 в кандидатската листа да бъде вписана Дарина Гочева Вакинова, а под № 4 - Ивелин Иванов Иванов. Към предложението са приложени съответно декларации и заявления на новоиздигнатите кандидати.
По така подаденото заявление с вх. № 115 от 20.09.2011 г. ОИК - Добрич, е постановила обжалваното решение № 180 от 20.09.2011 г., с което е отказала регистрация на заличаване, преместване и издигане на общински съветници при община Добрич за изборите на 23 октомври 2011 г., направено от жалбоподателя. В мотивите на решението за отказ са изложени съображения, че коалицията вече разполага с регистрирана листа за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Добрич, извършена с решение № 148 от 17.09.2011 г. на ОИК - Добрич, поради което разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс не предвижда възможност за заличаване на регистрация в тази хипотеза. Общинската избирателна комисия се е позовала и на Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г., раздел ІІ, т. 11, в което са указани правомощията на ОИК в такива случаи. Сочи се, че към предложението не са представени доказателства, удостоверяващи отказ за регистрация на кандидатска листа на коалицията, обявяване на недействителност на регистрация, както и че никой от кандидатите, предложени за заличаване, не е починал или изпаднал в трайна невъзможност да участва. Също така няма приложени и декларации за отказ или предложение за заличаване от кандидатската листа. Поради горното ОИК - Добрич, не е намерил основание за извършване на исканите от жалбоподателя промени.
По съображения, че решението за първоначална регистрация на кандидатската листа за общински съветници не е влязло в сила, както и че предложението за промени в регистрираната листа е внесено в срока по чл. 126, ал. 3 от ИК, Централната избирателна комисия споделя становището на жалбоподателя, че е допустимо да се прави предложение за изменение в първоначално заявената от него за регистрация кандидатска листа за общински съветници при посочените условия. От приобщените към преписката писмени доказателства обаче не се установява първоначално регистрираните в листата Милена Недкова Паскалева и Милена Маринова Пеева да са заявили воля, че оттеглят заявеното съгласие по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК да бъдат регистрирани като кандидати за общински съветници по предложение на жалбоподателя. Поради това Централната избирателна комисия възприема и констатацията на ОИК - Добрич, че предложението не съдържа изрично заявена воля за оттегляне на съгласие от предложените за заличаване, но регистрирани кандидати за общински съветници в листата. Като е констатирала тази непълнота на предложението, Общинската избирателна комисия е следвало да даде указания по чл. 127, ал. 1 от ИК, като в случай на неизпълнението им в срок, да постави решение за отказ. Като не е сторила това, Общинската избирателна комисия е нарушила правото на жалбоподателя свободно да заявява волята си при посочените по-горе условия в срока по чл. 126, ал. 3 от ИК и не му е дала указания, каквито е длъжна да даде при констатиране на непълноти съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ИК. Ето защо обжалваното решение следва да бъде отменено изцяло и преписката да бъде върната на ОИК - Добрич, за даване на указания на жалбоподателя за отстраняване на констатираните непълноти, като съобразно предприетите от коалицията действия в предоставения срок да постанови решение.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 180 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич, с което е отказана регистрация на заличаване, преместване и издигане на общински съветници при община Добрич за изборите на 23 октомври 2011 г., направено от КП „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ПБЖ и ПХН)" с предложение с вх. № 115 от 20.09.2011 г. на ОИК - Добрич.
Задължава ОИК в община Добрич, област Добрич, да даде указания на представляващия КП „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ (ПБЖ и ПХН)" в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 21:00 часа

Всички решения