Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1070-ПВР/МИ/05.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1070-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Цветанов Балевски – представляващ ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК – Трявна, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № М-285 от 30.09.2011 г. на ЦИК, от Иво Цветанов Балевски - представляващ ПП „ГЕРБ", срещу решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК - Трявна, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Трявна. В жалбата се прави оплакване, че ПП „ГЕРБ" единствена в законоустановения срок е направила законоизискуемо писмено предложение за определяне съставите на СИК, но ОИК - Трявна, е назначила съставите, без да се съобразява с изискванията на чл. 34, ал. 10 от ИК, пренебрегваща направеното предложение. По този начин ОИК - Трявна, е ощетила ПП „ГЕРБ", като е отнела три председателски места и е направила многобройни корекции в иначе малкото действащи на територията на община Трявна секционни избирателни комисии, които са общо 21 на брой. Иска се да бъде отменено атакуваното решение и да бъде указано на ОИК - Трявна да вземе решение, с което изцяло да се съобрази с единствено коректно направеното по време на проведените консултации предложение на ПП „ГЕРБ" за състави на СИК.
Към преписката са приложени: протокол от проведени консултации при кмета на общината от 19.09.2011 г., направеното от представителя на ПП „ГЕРБ" предложение на тези консултации, протокол № 12 от 09.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с включени в него решения № 82 и № 83, както и протокол № 18 от заседание на ОИК - Трявна, от 27.09.2011 г. с включено в него решение № 134, поименен списък на разпределените членове на ОИК, съпроводително писмо изх. № 21 от 30.09.2011 г. на ОИК - Трявна, с приложените документи, уточнение към жалба от Иво Балевски, представляващ ПП „ГЕРБ".
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
Видно от решение № 82 от 09.09.2011 г. на ОИК - Трявна, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии. Съобразно това решение на ПП „ГЕРБ" се полагат 71 от местата в комисиите, от които 31 места в ръководството, на Коалиция за България - 35 места в СИК, от които 13 в ръководството, на ПП „ДПС" - 27 места в комисиите, от които 9 в ръководството, на ПП „Атака" - 18 места в комисиите, от които 6 в ръководството, на Синята коалиция - 9 места в комисиите, от които 3 в ръководството, ПП „НДСВ" - 3 места в комисиите, от които 1 в ръководството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което квотното разпределение на броя места и броя в секционните ръководства е влязло в сила. В тази насока и представителят на ПП „ГЕРБ" посочва 71 души за членове на СИК съобразно предвидените за тази партия 71 места. Общинската избирателна комисия е определила със свое решение № 82 и представителството на ПП „ГЕРБ" в ръководствата на СИК.
С решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК - Трявна, същата е определила поименния състав на членовете на секционните избирателни комисии. В поименния състав са включени предложените от представителя на ПП „ГЕРБ" лица, като комисията не е съобразила в преобладаващите места поименното предложение на ПП „ГЕРБ" не само за членове на СИК, но и за коя от секционните комисии се предлага, както и за това дали лицето да е член на комисията или да е в ръководството.
По изложените съображения атакуваното решение следва да бъде отменено в частта за поименното назначаване членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна, предложени от ПП „ГЕРБ", преписката върната на ОИК - Трявна, с указания да назначи членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна, като се съобразят с представеното предложение на ПП „ГЕРБ", касаещо поименното предлагане на лицата за всяка една от секционните избирателни комисии в общината и дали са предложени за член или за включване в ръководството на СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 134 от 27.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта за поименното назначаване членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна, предложени от ПП „ГЕРБ".
ВРЪЩА преписката на ОИК - Трявна, като й указва да назначи членовете на секционните избирателни комисии в община Трявна при съобразяване с представеното предложение на ПП „ГЕРБ", касаещо поименното предлагане на лицата за всяка една от секционните избирателни комисии в общината и дали са предложени за член или за включване в ръководството на СИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 20:53 часа

Всички решения