Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1097-ПВР/МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1097-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Емил Тодоров Димитров – представляващ местна коалиция „За Свищов (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ВМРО-БНД, НДСВ, ОДС, БСДП, ЛИДЕР)”, срещу решение № 209 от 27.09.2011 г. на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпила е жалба вх. № М-334 от 03.10.2011 г. от Емил Тодоров Димитров - представляващ местна коалиция „За Свищов (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ВМРО-БНД, НДСВ, ОДС, БСДП, ЛИДЕР)", срещу решение № 209 от 27.09.2011 г. на ОИК - Свищов, с което комисията задължава временно изпълняващия кмет на община Свищов да премахне предизборните плакати на местната коалиция и съставя акт за установяване на административно нарушение на Емил Тодоров Димитров като неин представляващ. Решението на ОИК - Свищов, се основава на това, че след подадена жалба и извършена проверка от работна група, състояща се от членове на ОИК, е констатирано, че на три места в гр. Свищов се намират плакати на местната коалиция, които в нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК не съдържат информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
В жалбата се твърди, че с обжалваното решение ОИК - Свищов е нарушила принципите на ЗАНН, като не е взела предвид наличните смекчаващи обстоятелства, а именно че към момента на проверката, извършена едва 40 минути след постъпването на жалбата в ОИК, на един от плакатите вече е имало допълнително прикрепена лента с текст, че купуването и продаването на гласове е престъпление, както и че по време на проверката е било в ход поставянето на такива ленти и върху другите плакати. Твърди се, че съставянето на акта за установяване на административно нарушение не съответства на заложената превантивна цел на закона, тъй като извършеното по своята същност се явява маловажен и малозначим случай. Иска се отмяна на обжалваното решение на ОИК на основание чл. 28 ЗАНН - поради това че случаят е маловажен, както и поради това, че допълнителното поставяне на ленти с изискуемия по чл. 134, ал. 2 от ИК текст върху плакатите е било известно на ОИК, но не е било взето предвид.
Централната избирателна комисия намира подадената жалба за подадена в срок и допустима, а разгледана по същество за неоснователна.
Решението на ОИК - Свищов, с което задължава временно изпълняващия кмет на община Свищов да премахне предизборните плакати на местната коалиция е правилно и законосъобразно, тъй като след извършена проверка от членове на ОИК - Свищов, и въз основа на съставен констативен протокол ОИК - Свищов, е установила нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК, а именно наличие на три места в гр. Свищов на плакати на местна коалиция „За Свищов (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ВМРО-БНД, НДСВ, ОДС, БСДП, ЛИДЕР)", на които не е изписан текстът, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
С обжалваното решение ОИК - Свищов съставя на жалбоподателя в качеството му на представляващ местната коалиция акт за установяване на административно нарушение. Това решение на ОИК противоречи на разпоредбата на чл. 300, ал. 2, т. 2 от ИК, според която актовете за установяване на административно нарушение се съставят не от общинската избирателна комисия, а от нейния председател. По преписката е приложен акт за установяване на административно нарушение, издаден срещу Емил Тодоров Димитров от председателя на ОИК - Свищов. По този начин изискванията на чл. 300, ал. 2, т. 2 от ИК са спазени, поради което ЦИК не намира основание за отмяна на решението на ОИК - Свищов в тази му част.
Аргументите на жалбоподателя относно приложението на чл. 28 от ЗАНН са неотносими в производството пред ЦИК, тъй като чл. 28 от ЗАНН урежда правомощие за административно-наказващият орган да не наложи наказание поради маловажност на случая, а нито ОИК, нито ЦИК се явяват такъв орган.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Оставя без уважение жалба на Емил Тодоров Димитров - представляващ местна коалиция „За Свищов (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ВМРО-БНД, НДСВ, ОДС, БСДП, ЛИДЕР)", срещу решение № 209 от 27.09.2011 г. на ОИК - Свищов.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:28 часа

Всички решения