Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1147-МИ/11.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1147-МИ
София, 11.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за кмет на община Ямбол от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ” и представляващ коалицията, срещу решение № 183-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-560 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров срещу решение № 183-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което общинската избирателна комисия е уважила жалба вх. № 106 от 07.10.2011 г. до ОИК - Ямбол, подадена от упълномощен представител на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". С решението си ОИК - Ямбол, е приела, че е налице нарушение на правилата за разпространение на агитационни материали от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" по отношение на три постера на кандидата да кмет Георги Веселинов Зафиров, поставени на витрината на офиса на коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", бивше кино „Н. Й. Вапцаров" в гр. Ямбол. Със същото решение ОИК - Ямбол, на основание чл.134, ал. 7 от ИК е указала на кмета на община Ямбол да премахне посочените агитационни материали, както и е взела решение председателят на ОИК - Ямбол, да състави АУАН за допуснатото нарушение.
В жалбата са развити съображения за неправилност на атакуваното решение, като се твърди, че ОИК - Ямбол, не се е съобразила с обстоятелството, че постерите представляват едно пано, оспореното решение е постановено при липса на фактически мотиви, както и че не е направена подробна проверка по отношение на претендираните нарушения.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Атакуваното решение на ОИК - Ямбол, е постановено на редовно заседание на комисията, проведено на 07.10.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство.
По преписката са приложени копия на посочените по-горе агитационни материали, от които е видно, че съдържанието на същите е в разрез на изискването на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, тъй като информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление" заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационните материали, както и част от същите не съдържат задължителната информация „купуването и продаването на гласове е престъпление". От представения протокол № 33 от 07.10.2011г. на ОИК - Ямбол, се установява, че обжалваното решение е постановено след извършена проверка от комисията на посочените в жалбата места, която проверка е установила нарушението на чл. 134, ал. 2 от ИК, поради което и атакуваното решение на ОИК - Ямбол, е законосъобразно, обосновано и правилно и следва да бъде оставено в сила. В допълнение следва да се отбележи, че описание на конкретното нарушение, от кого е извършено, къде и кога, е предмет на административно-наказателното производство по издаване на АУАН за извършеното административно нарушение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалба от Георги Веселинов Зафиров -кандидат за кмет на община Ямбол от местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" и представляващ коалицията, срещу решение № 183-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 15:22 часа

Всички решения