Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1172-МИ/13.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1172-МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Стефан Георгиев Кенов – упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 139-МИ от 02.10.2011 г. на ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-589 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Стефан Георгиев Кенов - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 139-МИ от 02.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас, с което общинската избирателна комисия е оставила без уважение молбата на Диана Маринова Илиева и молбата на Луиза Атанасова Трайкова за заличаване на последната от кандидатската листа за общински съветници, издигната от ПП „Национално движение за стабилност и възход", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение, като се твърди, че оспореният акт нарушава основни конституционни права на Луиза Атанасова Трайкова. Жалбоподателят поддържа становище, че макар и да липсват изрични производствени правила по отношение на заличаването, извън случаите на трайна невъзможност и смърт на кандидатите, следва по аналогия при изрично изявено искане на кандидата да бъде заличен като такъв, искането му да бъде уважено от съответната избирателна комисия. С оглед изложеното моли атакуваното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде заличена регистрацията на Луиза Атанасова Трайкова като кандидат за общински съветник.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от приложената преписка по издаване на оспореното решение Луиза Атанасова Трайкова е регистрирана с решение № 115 от 20.09.2011 г. на ОИК - Карнобат, под № 6 в издигнатата от ПП „Национално движение за стабилност и възход" кандидатска листа в изборите за общински съветници в община Карнобат. Същата е подала на 27.09.2011 г. молба до ОИК - Карнобат, да бъде заличена от посочената листа поради „лични доводи". С оспореното решение ОИК - Карнобат, е отказала да заличи като кандидат за общински съветник Луиза Атанасова Трайкова като е мотивирала акта си, намирайки че не са налице условията на чл. 127, ал. 5 от ИК, тъй като в молбата на Луиза Трайкова не се сочат основания за изпадане в трайна невъзможност за участие в изборите или смърт, а като причина се изтъкват „лични доводи". Централната избирателна комисия споделя мотивите на ОИК - Карнобат, по отношение приложението на изборния закон, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение, а оспореното решение потвърдено като правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Георгиев Кенов - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 139-МИ от 02.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас, с което общинската избирателна комисия е оставила без уважение молбата на Диана Маринова Илиева и молбата на Луиза Атанасова Трайкова за заличаване на последната от кандидатската листа за общински съветници, издигната от ПП „Национално движение за стабилност и възход", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:13 часа

Всички решения