Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1183-МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение “БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН” за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № М-631 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Пламен Пенчев Иванов - председател на управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адресът за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 13 октомври 2011 г. по ф.д. № 35 от 2009 г., издадено от Сливенския окръжен съд; копие от решение № 111 от 17.11.2009 г. по ф.д. № 35 от 2009 г. на Сливенския окръжен съд; нотариално заверено копие от удостоверение от регистър БУЛСТАТ и нотариално заверено пълномощно от Пламен Пенчев Иванов на Валери Петров Станчев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" за участие с наблюдатели в изборите общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Не по-късно от 20 октомври 2011 г. сдружение "БЪЛГАРИЯ ГРИЙН ЕНД КЛИЙН" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:34 часа

Всички решения