Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1244-МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1244-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия”, СПС „Защита”, Движение „Гергьовден”, срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-827 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, с което е възложено на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му.
Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка.
В жалбата са развити съображения за това, че за да постанови обжалваното решение ОИК - Перник, е приела, че посочените нарушения в сигнала отговарят на истината и на основание чл. 134, ал. 7 от ИК е възложила на вр.и.д. гореописаните действия. На следващо място се излагат съображения за неправилност на решението с оглед установената действителна фактическа обстановка. Към преписката е прикрепено Решение на ЦИК № 1194-МИ от 14.10.2011 г., което жалбоподателят счита, че е в смисъла, в подкрепа на доводите, изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Видно от приложената преписка оспорваното решение на ОИК - Перник, се състои от едно единствено изречение, а именно, че се възлага на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му. Самото решение не съдържа по същество мотивите за налагане на това действие. Решението постановява определен резултат без да е установена фактическата обстановка, от значение за същото.
Общинската избирателна комисия - Перник, постановява решението си немотивирано, без да разгледа каквито и да е обстоятелства, които следва да доведат до определеното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Перник, за ново произнасяне.
Дава указания да бъде извършена цялостна проверка по случая.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:42 часа

Всички решения