Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1249-МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1249-МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ани Симеонова Маринова, срещу решение № 349- МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № М-803а/17.10.2011 г. на ЦИК от Ани Симеонова Маринова срещу решение № 349-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията й като кандидат за общински съветник от ПП „Другата България".
С обжалваното решение ОИК - Сливен, е заличила регистрацията на Ани Симеонова Маринова като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ Другата България ". Комисията е приела, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията му като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Видно от събраните по преписката доказателства заличаването е извършено въз основа на данните от ГД „ГРАО" в МРРБ, представени на ОИК - Сливен, от Централната избирателна комисия с писмо изх. № 450 от 10.10.2011 г. Съгласно тези данни Ани Симеонова Маринова е с настоящ адрес в Кипър, поради което ОИК - Сливен, е стигнала до извода, че тя не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК - да е живяла повече от 4 месеца в съответното населено място.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Към жалбата е приложено заверено копие на удостоверение за настоящ адрес № 2123 от 14.10.2011 г. , издадено от длъжностното лице по гражданска регистрация в община Сливен, съгласно което Ани Симеонова Маринова има настоящ адрес в град Сливен, ул. „Арх. Йордан Йорданов" № 15, ет. 3, ап. 8 от 1 юли 2010 г.
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - да нямат друго гражданство в държава извън ЕС, да са навършили са 18 години към изборния ден, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и да са живели най-малко шест (четири, съгласно § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в § 1, т. 5 от ДР на ИК и §10, ал. 4 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 и сл. от Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Централната избирателна комисия е извършила служебна справка в ГД „ГРАО", съгласно която лицето има заявен постоянен и настоящ адрес в град Сливен от 22.08.2000 г.; на 10.08.2010 г. за Национална база данни „Население" от МВР за лицето е подадена информация, че има настоящ адрес в Кипър от 30.06.2010 г.; на 13.10.2011 г. от община Сливен за НБД „Население" е обработена адресна карт, с която настоящият адрес на лицето е отразен в град Сливен от 22.08.2000 г.Налага се изводът, че Ани Симеонова Маринова е има регистрация по настоящ адрес преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК - 22.06.2011 г. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗГР заявяването на настоящ адрес се извършва с попълване на адресна карта в общинската администрация, която е длъжна в 5-дневен срок да изпрати същата за актуализация на Национална база данни „Население" (чл. 99, ал. 2 от ЗГР). Неспазването на това изискване от страна на администрацията не може да има за последица лишаването на Ани Симеонова Маринова от конституционно закрепеното пасивно избирателно право.
Общинската избирателна комисия - Сливен, не е изяснила всички факти и обстоятелства от значение за случая, като от събраните по преписката доказателства не се установява комисията да е извършила проверка в регистрите на населението, съхранявани в общинската администрация, за наличието на адресна регистрация по настоящ адрес на Ани Симеонова Маринова. Като не е извършила проверка в съхраняваните в Общинска администрация - Сливен, документи с цел недопускане на грешки във въвеждането на информация за адресните регистрации на кандидатите за общински съветници и кметове ОИК - Сливен, е постановила необосновано и незаконосъобразно решение, което ще следва да бъде отменено. Жалбата заедно с приложените към нея доказателства ще следва да бъде изпратена на ОИК - Сливен, с указания да извърши проверка в Общинска администрация - Сливен, и да установи датата, на която Ани Симеонова Маринова е направила искане за регистрация по настоящ адрес в град Сливен. В случай че се установи, че такова искане е направено след 22.06.2011 г., ОИК - Сливен, ще следва да вземе решение за заличаването на регистрацията й на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 349-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, като необосновано и незаконосъбразно.
Изпраща жалбата с вх. № М-803а/17.10.2011 г. на ЦИК от Ани Симеонова Маринова и приложените към нея доказателства на ОИК - Сливен, за произнасяне съобразно дадените указания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:47 часа

Всички решения