Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1251-ПВР/МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1251-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  сигнал от ОИК – Угърчин, за прекратяване пълномощията на член на ОИК – Угърчин

Постъпил е сигнал с вх. № ОИК-755 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Угърчин, с приложени протокол № 25 от 04.10.2011 г. на комисията; писмо изх. № 61 от 28.09.2011 г. на ОИК - Угърчин, до Ивайло Павлинов Райновски - член на ОИК, с което се иска в 3-дневен срок да представи писмени обяснения, като посочи причините, поради които не се явява на заседания от 19.08.2011 г.; обратна разписка за връченото писмо с дата на получаване 29.09.2011 г., както и приложени предложение от Синя коалиция - община Угърчин, и предложение от ПП „Съюз на демократичните сили"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Адриана Колева Балевска и копие от диплома за завършено висше образование на Адриана Балевска, изпратена справка, че за периода 19 август 2011 - 4 октомври 2011 г. ОИК - Угърчин, е провела 25 заседания и протоколи от заседания, както следва: № 1 от 21.08.2011 г., № 2 от 23.08.2011 г., № 3 от 24.08.2011 г., № 4 от 25.08.2011 г., № 5 от 26.08.2011 г., № 6 от 27.08.2011 г., № 7 от 28.08.2011 г., № 8 от 29.08.2011 г., № 9 от 01.09.2011 г., № 10 от 07.09.2011 г., № 11 от 09.09.2011 г., № 12 от 12.09.2011 г., № 13 от 12.09.2011 г., № 14 от 16.09.2011 г., № 15 от 17.09.2011 г., № 16 от 17.09.2011 г., № 17 от 17.09.2011 г., № 18 от 19.09.2011 г., № 19 от 20.09.2011 г., № 20 от 21.09.2011 г., № 21 от 26.09.2011 г., № 22 от 03.10.2011 г., № 23 от 04.10.2011 г. и № 24 от 04.10.2011 г.
В посочения от комисията 3-дневен срок членът на ОИК - Угърчин, Ивайло Райновски не е дал никакви обяснения за отсъствията си от всички заседания на комисията от назначаването му с Решение на ЦИК № 159-ПВР/МИ до 4 октомври 2011 г. включително.
С протоколно определение от 04.10.2011 г. на ОИК - Угърчин, област Ловеч, е направено предложение до ЦИК да бъдат предприети необходимите мерки за освобождаването на члена на комисията Ивайло Павлинов Райновски поради отсъствието му от всички заседания на комисията от назначаването на 19.08.2011 г. до 4 октомври 2011 г. включително и назначаването на Адриана Балевска за член на ОИК - Угърчин.
От представените документи по преписката се установява, че Ивайло Павлинов Райновски е отсъствал от всички заседания на комисията и не е дал обяснения за причините за отсъствията.
Предвид изложеното ЦИК приема, че Ивайло Павлинов Райновски е отсъствал по неуважителни причини от повече от пет заседания от 19.08.2011 г. до 4.10.2011 г., поради което са налице предпоставките за предсрочното прекратяване на пълномощията му като член на ОИК - Угърчин, така както е уредено в чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Прекратява предсрочно пълномощията на Ивайло Павлинов Райновски като член на ОИК - Угърчин.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:50 часа

Всички решения