Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1463-ПВР/МИ/03.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1463-ПВР/МИ
София, 03.11.2011

ОТНОСНО:  искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2658/01.11.2011 г. на ЦИК от временно изпълняващия длъжността кмет на община Брацигово, област Пазарджик. Иска се разрешение за пренасяне на изборните книжа и материали, приети от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, в ново помещение, разположено в сградата, собственост на общинската администрация в Брацигово, с оглед осигуряване на по-голяма сигурност при съхраняването им, наличието на постоянни дежурни и видеонаблюдение.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същите да бъдат отворени.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия дава съгласие помещението, в което комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Брацигово е прибрала на съхранение изборните книжа и материали, да се отвори по реда на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и изборните книжа и материали от двата тура на изборите да се пренесат в новото помещение, находящо се в сградата на общинска администрация Брацигово, с цел по-добро съхранение. При пренасяне на изборните книжа и материали да се осигури охрана от органите на Министерство на вътрешните работи. За извършеното преместване на изборите книжа и материали да се състави протокол, който да бъде подписан от членовете на ОИК, под чието наблюдение се извършва пренасянето, и на определения със заповед на кмета на общината представител на общинската администрация.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Брацигово, да бъде отворено запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, и изборните книжа и материали от двата тура на изборите да се пренесат в новото помещение, находящо се в сградата на общинска администрация Брацигово, с цел по-добро съхранение.
Отварянето на помещението и пренасянето на изборните книжа и материали да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия Брацигово, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация.
Пренасянето на книжата и материалите да се извърши под охраната на органите на МВР. След пренасяне на изборните книжа и материали в новото помещение същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
За отварянето на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 03.11.2011 в 19:47 часа

Всички решения