Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1482-ПВР/МИ/07.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1482-ПВР/МИ
София, 07.11.2011

ОТНОСНО:  искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 2751/04.11.2011 г. на ЦИК от ОИК - Кочериново, област Кюстендил, с искане за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г. за демонтиране на СОТ поради отпаднала необходимост и изтичане на срока на договора, както и за поставяне на използваните бюлетини, които не са предоставени на СИК, и печатите на СИК. В писмото се отправя и искане за указания относно съхраняването на архива на ОИК.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същото да бъде отворено. В тази връзка Централната избирателна комисия намира за необходимо да даде разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, за демонтиране на СОТ и за поставяне на печатите на СИК. Неизползваните бюлетини ОИК следва да предаде на общинската администрация, за което трябва да се състави приемно-предавателен протокол. Архивът на ОИК следва да се съхранява в специално предоставено от кмета на общината помещение, в което комисията може да осъществява дежурствата и да провежда заседанията си до края на мандата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 261, ал. 1, т. 1 и 2 от ИК и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 октомври 2011 г. и на 30 октомври 2011 г. на ОИК - Кочериново, област Кюстендил, за демонтиране на СОТ поради отпаднала необходимост и за прибиране печатите на СИК .
Достъпът се осъществява в присъствието на поне трима членове на съответните общински избирателни комисии, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинските избирателни комисии, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещенията същите задължително да се запечатват с хартиена лента и се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинските избирателни комисии.
За отварянето на помещенията да се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.
УКАЗВА на ОИК - Кочериново, да предаде неизползваните бюлетини, които не са предадени на СИК, на общинската администрация, за което да се състави приемно-предавателен протокол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.11.2011 в 11:58 часа

Всички решения