Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1558-МИ/23.12.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1558-МИ
София, 23.12.2011

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове, при произвеждане на нови и на частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 33, ал. 1, т. 9, чл. 173, ал. 1 и 2, чл. 280 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. При произвеждане на нов избор за общински съветници или за кметове, както и при частичен избор за кметове общинската избирателна комисия провежда самостоятелен жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за съответния вид избор.

2. В жребия участват партиите, коалициите от партии и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.

3. Изтегленият от ОИК при жребия номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за съответния нов или частичен избор.

4.1. В случаите на едновременно произвеждане на територията на една община на нови избори за общински съветници и за кмет/-ове, или на нов избор за общински съветници заедно с частичен/-ни избор/-и за кмет/-ове, общинската избирателна комисия провежда общ жребий, като изтегления номер за съответната партия или коалиция е еднакъв за всички видове избори.

4.2. При идентичност на партиите, коалициите от партии (включително местните коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки от видовете избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.

4.3. Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.

5. Когато партия или коалиция от партии (включително местна коалиция) не е регистрирала кандидатска листа в някой от изборните райони на територията на общината, в бюлетината за този вид избори не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

Процедура

6. Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председателя или от секретаря на комисията.

7. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия процедурата по жребия. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".

8. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на политическа партия, коалиция от партии, местна коалиция, регистрирали кандидат/-и в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници, за кметове на община или за кметове на кметства) и без да се повтаря. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за всички видове избори. Наименованието на политическата партия, на коалицията от партии или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати".

9. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „Номера".

10. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

11. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК политическа партия, коалиция от партии, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „Номера" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията или независимия кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

12. Процедурата по т. 10 и 11 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

Резултат от жребия и обявяване

13. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.

14. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в новия и/или частичен избор, и представители на средствата за масово осведомяване.

15. Мястото и времето на теглене на жребия се определя с решение на общинската избирателна комисия и задължително се провежда не по-късно от 31 дни преди изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.12.2011 в 15:54 часа

Всички решения