Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1575-МИ/18.01.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1575-МИ
София, 18.01.2012

ОТНОСНО: жалба от Яне Георгиев Янев – представляващ ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решение № 494-МИ от 15.01.2012 г. на ОИК – Елин Пелин, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 89 от 18.01.2012 г. на ЦИК от Яне Георгиев Янев - представляващ ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 494-МИ от 15.01.2012 г. на ОИК - Елин Пелин, Софийска област, с което общинската избирателна комисия е отказала да регистрира ПП „РЗС" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
Жалбоподателят излага подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на оспорения акт, твърдейки, че ОИК - Елин Пелин, в нарушение на закона е дала указания и е изискала ведно със заявлението за регистрация да се представи и удостоверение за регистрация на ПП „РЗС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., издадено от ЦИК. В жалбата се моли за отмяна на оспорваното решение и се иска вместо него да се постанови ново, с което да бъде извършена отказаната регистрация за участие в новия избор.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Централната избирателна комисия споделя изцяло аргументите, изложени в жалбата, като в допълнение следва да се посочи, че съгласно чл. 285, ал. 1 от Изборния кодекс извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции от партии за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си. В този смисъл с Решение № 1553-МИ от 23 декември 2011 г. на ЦИК е допусната ПП „Ред, законност и справедливост" за участие в изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., като в същото решение изрично е посочено, че партията притежава удостоверение № 31 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г. При служебна проверка ЦИК установи, че ПП „РЗС" е била регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Елин Пелин, поради което посоченото по-горе удостоверение за регистрация следва да се съдържа в административната преписка, съхранявана в ОИК - Елин Пелин, по регистрацията на ПП „РЗС" за участие в общите избори през 2011 г.
С оглед на изложеното Централната избирателна комисия счита, че не е било необходимо в хода на настоящото производство да се представя допълнително удостоверението за регистрация с № 31 от 8 август 2011 г., доколкото същото вече е било представено, поради което дадените указания от ОИК - Елин Пелин в тази посока и оспореното решение се явяват незаконосъобразни.
С оглед на горното жалбата следва да бъде уважена, а атакуваното решение отменено като неправилно и незаконосъобразно, като на ОИК - Елин Пелин, следва да бъдат дадени указания да приеме решение, с което да регистрира ПП „Ред, законност и справедливост" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 494-МИ от 15.01.2012 г. на ОИК - Елин Пелин, Софийска област, с което общинската избирателна комисия е отказала да регистрира ПП „РЗС" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
УКАЗВА НА ОИК - Елин Пелин, да приеме решение, с което да регистрира ПП „Ред, законност и справедливост" за участие в изборите за кмет на кметство с. Елешница, община Елин Пелин, на 11 март 2012 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 18.01.2012 в 18:59 часа

Всички решения