Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1807-ПВР/МИ/27.04.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1807-ПВР/МИ
София, 27.04.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 518 от 24.04.2012 г. на ЦИК от ОИК -Столична община, за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с искане от Борислав Николаев Ботев, ЕГН ..., живущ ..., на основание Закона за достъп до обществена информация да му бъде издадено удостоверение дали присъства в забранителния списък на избирателна секция № 24 в ж.к. Илинден в София за изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. и да се удостоверят причините за това. Иска се и предоставяне на справка-извлечение от този избирателен списък.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Столична община, за извършване на констатация в забранителния списък в секция № 24 в изборите за общински съветници и кметове и издаване на удостоверение на Борислав Николаев Ботев с ЕГН ...дали е включен в същия и на какво основание.

Указва на Общинската избирателна комисия да издаде удостоверение на молителя, в което да посочи дали лицето е включено в този списък и основанието за неговото включване.

Указва на ОИК - Столична община, че не следва да издава копие - извадка от забранителния списък на секция № 24 в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., тъй като в последния се съдържат лични данни и на други физически лица.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.04.2012 в 19:00 часа

Всички решения