Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1861-МИ/23.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1861-МИ
София, 23.05.2012

ОТНОСНО: жалба от представляващия „Коалиция „Кюстендил” срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил

Постъпила е жалба по пощата с вх. № 628 от 15.05.2012 г. от представляващия коалиция „Кюстендил" Петър Георгиев Паунов срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, обявено на 8 май 2012 г. Жалбата ведно с решението е постъпила по пощата на 15 май 2012 г. Видно от пощенското клеймо на плика е изпратено на 14 май 2012 г. Изходящият номер на придружителното писмо е 10 от 12 май 2012 г. на ОИК - Кюстендил.

Жалбата е с вх. № 108 от 11 май 2011 г. на ОИК - Кюстендил и е изпратена за разглеждане и решаване по компетентност със съпроводително писмо с изх. № 10 от 12.05.2012 г. Съпроводителното писмо е подписано от председателя на ОИК - Кюстендил, А. Константинов.

В заседание на 17 май 2012 г. на ЦИК жалбата е докладвана ведно с приложеното решение. Дадено е указание на председателя на ОИК - Кюстендил, да окомплектова цялата преписка съгласно Решение № 1736-МИ от 26 март 2012 г. На 21 май 2012 г. по електронна поща в ЦИК са постъпили: сканирано копие от жалба на Стоян Кирилов Стоилов, упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР" за община Кюстендил, и сканирано копие на протоколната книга на ОИК - Кюстендил, от която е видно обжалваното решение № 67 на ОИК - Кюстендил.

Видно от така представените документи към преписката и датата на постъпването им жалбата на представляващия коалиция „Кюстендил" е срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, касаещо предизборната кампания за нов избор на общински съветници в община Кюстендил на 13 май 2012 г. С решението си ОИК - Кюстендил, е задължила кмета на община Кюстендил незабавно да премахне всички агитационни материали, на които е изобразен ликът на действащия кмет на община Кюстендил, разпространени от името на коалиция „Кюстендил". В жалбата си представляващият коалиция „Кюстендил" твърди, че не е нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК, на което основание е издадено решението, и моли решението да бъде отменено.

Централната избирателна комисия се запозна с окомплектованите след повторно искане от ОИК - Кюстендил, материали по преписката и установи, че към същата не се съдържат данни кой представлява коалиция „Кюстендил", но доколкото не са наведени други данни по преписката, няма пречка да се приеме, че е налице надлежна представителна власт от жалбоподателите.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че жалбата е постъпила в срок срещу подлежащ на обжалване акт на общинската избирателна комисия, но същата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като към момента на постъпването й в деловодството на ЦИК вече не е бил налице правен интерес от обжалването поради обстоятелството, че е бил проведен новия избор за общински съветници в община Кюстендил, по повод на който е постановено оспорваното решение на ОИК - Кюстендил.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 628 от 15.05.2012 г. от представляващия коалиция „Кюстендил" Петър Георгиев Паунов срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, като недопустима поради липса на правен интерес.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2012 в 18:50 часа

Всички решения