Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2024-МИ/13.09.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2024-МИ
София, 13.09.2012

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичен избор за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 - 5 и 7, чл. 88, чл. 93, 94, 95, чл. 96, т. 3 и чл. 97, чл. 280 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Всяка партия и/или коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участва в частичния избор за кмет на кметство самостоятелно или в състава на местна коалиция от партии.

2. Партиите от състава на една коалиция от партии, регистрирана в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в общинска избирателна комисия (ОИК), нито да влизат поотделно, извън коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други коалиции от партии на територията на общината.

3. При частичния избор за кмет могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кмет на кметство.

 

ІІ. Правила за наименованията

4. Наименованието или абревиатурата на местната коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на частичния избор, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на местната коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии и/или коалиции от партии, регистрирани в ЦИК.

5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии и/или коалиции от партии в състава на местната коалиция от партии може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция от партии.

6. Съответната ОИК извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция от партии. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (29.09.2012 г. включително - 35 дни преди изборния ден). В случай че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

7. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред  ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) в срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК.

 

ІІІ. Регистрация в ОИК на партиите и коалициите от партии,

      регистрирани в ЦИК

8. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, се регистрират за участие в частичния избор за кмет в съответната ОИК, като представят заявление не по-късно от 29.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден) (Приложение № 25 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). В заявлението се посочва вида избор, за който се иска регистрация.

9. Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация, или от представляващия/те коалицията от партии лице/а, според решението за образуване на коалицията. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията или коалицията от партии.

10. В заявлението за регистрация на партия или коалицията от партии се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;

б) искане за регистрация за участие в избора с посочване на вида избор, за който се иска да бъде извършена регистрацията;

в) адрес и телефон за връзка.

11. Към заявлението за регистрация партията или коалицията от партии представя:

а) копие от издаденото от ЦИК удостоверение за регистрация на партията (Приложение № 19 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.) или на коалицията от партии (Приложение № 22 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), когато партията или коалицията от партии не е била регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. партии и коалиции от партии представят копие от решението на ЦИК за допускането им до участие в частичния избор на 4 ноември 2012 г.

б) копие от решението за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., представено в ЦИК, или копие от решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, за участие в избора на 4 ноември 2012 г.;

в) решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;

г) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 29.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден). В случай че указанията по предходното изречение не са изпълнени в срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК.

13. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция от партии, която е напуснала състава й не по-късно от 29.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден), може да участва в избора за кмет на кметство самостоятелно, ако се регистрира в ОИК в същия срок - 29.09.2012 г.  включително.

 

ІV. Регистрация на местни коалиции от партии

14. В ОИК се регистрират местни коалиции от партии, които са образувани само от регистрирани в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство партии и/или коалиции от партии.

Партиите и коалициите от партии, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.

15. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция от партии, която е напуснала състава й не по-късно от 29.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден), може да участва в частичния избор за кмет на кметство в състава на местна коалиция от партии.

16. Местните коалиции от партии се регистрират въз основа на заявление за регистрация (Приложение № 26 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), представено в ОИК не по-късно от 29.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден).

В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация.

17. Заявлението се подписва от лицето/а, представляващо/и местната коалиция от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те местната коалиция от партии.

18. В заявлението за регистрация на местна коалиция от партии се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на местната коалиция от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;

б) искане за регистрация за участие в избора с посочване на вида избор, за който се иска да бъде извършена регистрацията;

в) адрес и телефон за връзка.

19. Към заявлението за регистрация местната коалиция от партии представя:

а) решение за образуване на местната коалиция от партии, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кои избори се създава; решението трябва да е подписано от упълномощен/и представител/и на съставящите я партии и коалиции от партии;

б) образец от подписа/ите на лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии;

в) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията от партии;

д) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от участващите в коалицията партии (Приложение № 19 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.) или коалиции от партии (Приложение № 22 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), когато партията или коалицията от партии не е била регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. партии и коалиции от партии представят копие от решението на ЦИК за допускането им до участие в частичния избор на 4 ноември 2012 г.

е) удостоверение за новооткрита банкова сметка, разкрита на името на една от включените в състава на местната коалиция партия, която ще обслужва само предизборната кампания. Сметката се разкрива след вземане на решението за създаване на местната коалиция.

20. Партиите и коалициите от партии, участващи в местни коалиции от партии за отделен вид избор, не могат да регистрират свои листи или кандидати извън тези, на местните коалиции от партии за същия вид избор.

21. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (29.09.2012 г. включително). В случай че указанията не са изпълнени в срок, ОИК отказва регистрация.

22. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяването на решението на ОИК.

 

V. Регистрация на инициативни комитети

23. В частичния избор за кмет участват инициативни комитети, регистрирани в ОИК.

24. За издигане на независим кандидат за кмет на кметство се създава инициативен комитет от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на изборния район. Под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.

25. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство.

26. Член на инициативния комитет не може да бъде издигнат като кандидат от същия инициативен комитет.

27. Инициативният комитет по т. 24 представя в ОИК заявление за регистрация  за съответния вид избор (за кмет на община/кметство - Приложение № 28 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), подписано от всички членове на инициативния комитет не по-късно от 29.08.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден). В заявлението по предходното изречение се посочват:

а) собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име,  единен граждански номер (личен номер), постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите - членове на инициативния комитет;

б) за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим кандидат се създава инициативния комитет;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.

28. Към заявлението членовете на инициативния комитет прилагат:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация, подписана от всеки член на инициативния комитет (за българските граждани - Приложение № 29 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.; за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - Приложение № 30 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

г) декларация - Приложение № 31 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания. Сметката се разкрива след учредяване на инициативния комитет.

29. В състава на инициативните комитети могат да участват само гражданите - избиратели по смисъла на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от ИК във връзка с § 1, т. 4 от ДР на ИК с постоянен адрес (адрес на пребиваване) на територията на съответния изборен район.

30. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 29.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден).

31. В случай че указанията по т. 30 не са изпълнени в срок, ОИК отказва регистрация.

32. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяване на решението на ОИК.

33. Инициативният комитет може да организира подписката и да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация след регистрацията си в ОИК.

 

VІ. Регистри и удостоверения

34. За регистрация на всяка партия, коалиция от партии, местна коалиция от партии и инициативен комитет ОИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметство (Приложение № 34 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

35. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия (Приложение № 35 от от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на коалиция от партии (Приложение № 36 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии (Приложение № 37 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.) и удостоверение за регистрация на инициативен комитет (Приложение № 38 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

 

 

VІІ. Допълнителни разпоредби

36. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите,  коалициите от партии и местните коалиции от партии, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ОИК.

37. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, подавани от инициативните комитети по т. 27,  както и на документите по т. 28, букви „а", „в", „г" и „д".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.09.2012 в 21:45 часа

Всички решения