Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2069-МИ/29.10.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2069-МИ
София, 29.10.2012

ОТНОСНО: жалба от Петя Николова Раева – народен представител от ПП „ДПС”, срещу решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК – Сатовча

Постъпила е жалба с вх. № 1125 от 15.10.2012 г. на ЦИК от Петя Николова Раева - народен представител от ПП „ДПС", срещу решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча.

Към жалбата са приложени: копие на решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, обявено в 15,00 ч. на същия ден; жалба от Кемал Байрамов Меджитов - председател на Предизборния щаб на ПП „ГЕРБ"; писмени обяснения до председателя на ОИК - Сатовча, от Сюлейман Исметов Касапов, Сейбин Асан Фърговали и Семиха Мехмедова Шукриева.

Жалбоподателката твърди, че решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, е „нищожно и постановено в противоречие на разпоредбите на Изборния кодекс", поради което следва да бъде отменено. Госпожа Раева заявява, че не е извършила нарушение на разпоредбите на чл. 133, ал. 5 от ИК и не е  провеждала агитация в изборния ден. Присъствието й пред секция 021 е било в качеството й на народен представител, който е наблюдавал изборния процес, без да участва в него. В непосредствена близост до нея са били представители на органите на реда.

Централната избирателна комисия се запозна с подадената от Кемал Байрамов Меджитов до ОИК - Сатовча, жалба, извършените от ОИК - Сатовча, действия по установяване твърдените в жалбата факти и обстоятелства и възраженията на жалбоподателката Петя Николова Раева. За изясняване на фактическата обстановка и твърдените в жалбата факти ЦИК изиска от ОИК - Сатовча, протокол № 32 от 14.10.2012 г. от заседание на ОИК - Сатовча, и пълномощно № 14 от 17.08.2012 г. в полза на Кемал Байрамов Меджитов.

От представените допълнителни доказателства - протокола на ОИК - Сатовча, не става ясно как са събрани писмените обяснения на свидетелите и защо същите не са били заведени в деловодството на ОИК. Не е ясно дали е извършена проверка по твърдените в жалбата факти и обстоятелства. След проведен допълнителен разговор с председателя на ОИК - Сатовча, госпожа Яхова, чрез писмо с изх. № 176/25.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, се изясни, че писмените обяснения на тримата свидетели са били приложени към жалбата на Кемал Байрамов Меджитов - председател на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ", заведена под № 138 от 14.10.2012 г. Общинската избирателна комисия - Сатовча, в представените писмени обяснения от 25.10.2012 г. твърди, че е извършила проверка по подадената жалба и е установила факта, че Петя Раева е присъствала „пред изборното помещение и е разговаряла с чакащите да упражнят правото си на глас". От събраните писмени обяснения и от представения протокол от проведеното заседание на ОИК - Сатовча, не е установено дали Петя Раева с присъствието си пред секция № 021 - с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, е извършвала агитация в изборния ден съгласно чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс.

В жалбата си Петя Раева не отрича факта, че е присъствала пред изборното помещение в качеството си на народен представител, но оспорва факта, че е извършвала предизборна агитация.

Изборният кодекс не допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Общинската избирателна комисия - Сатовча, е следвало да събере доказателства, които по недвусмислен начин да потвърждават извършеното от Петя Раева нарушение на нормите на Изборния кодекс. От решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, представената преписка към решението, включваща протоколите за взетото решение и допълнителни писмени обяснения на председателя и секретаря на ОИК - Сатовча, се установява, че ОИК - Сатовча, е събрала информация само относно факта на присъствието на Петя Раева пред секция 021 - с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, което не е нарушение на Изборния кодекс и не представлява предизборна агитация в изборния ден. Присъствието на народен представител пред избирателна секция не е основание за ОИК - Сатовча, да приеме решение, с което да му указва да не извършва предизборна агитация, след като такива действия не са установени от комисията.

В този смисъл Общинската избирателна комисия - Сатовча, не е установила по недвусмислен начин изложеното в диспозитива нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК и че последното е извършено от Петя Раева.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 17 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 220 от 14.10.2012 г. на ОИК - Сатовча, като незаконосъобразно и необосновано.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.10.2012 в 20:13 часа

Всички решения