Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 43-МИ/01.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 43-МИ
София, 01.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", подписано от представляващия партията Петко Крумов Атанасов - председател на Националния изпълнителен комитет, заведено под № 5 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 01.07.2003 г. по ф. д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО за вписване на партията в регистъра на политическите партии, решение от 26.02.2010 г., по ф. д. № 6309/2003 г. за промяна наименованието на партията, решение от 13.04.2003 г. по ф. д. № 6309/2003 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 6309/2003 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 55 на „Държавен вестник", бр. 65 от 2003 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"; заверено копие от стр. 1 и стр. 89 на „Държавен вестник", бр. 23 от 2010 г., заверено копие от стр. 1 и стр. 125 на „Държавен вестник" бр. 38 от 2011 г.; протокол от 26.06.2011 г. за проведено заседание на Националния политически съвет с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК, протокол от проведено заседание на Националния изпълнителен комитет от 26.06.2011 г. с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-380 от 21.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф. д. № 6309/2003 г.; удостоверение № 70/1042/19.07.2011 г. от Банка Уникредит Булбанк, финансов център за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 683 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; молба със заявление за начина на изписване на наименованието на партията и заявление приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове.
След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-626 от 29.07.2011 г.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.08.2011 в 19:14 часа

Всички решения