Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 49-МИ/04.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
София, 04.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия (ПП) „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", подписано от председателя и представляващ партията Александър Владимиров Радославов, заведено под № 14 от 27.07.2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от СГС препис от решение от 11.06.2003 г. по ф.д. № 5006/2003 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. по ф.д. № 5006/2003 г. на СГС - ФО; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 55 от „Държавен вестник", бр. 65 от 22.07.2003 г., в който е обнародвано решението за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" по т. 1 от дневен ред на заседанието, проведено на 25.06.2011 г. в град София, да се регистрира самостоятелно в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-376/19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; устав на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", заверен от СГС; удостоверение от 20.07.2011 г. по ф.д. № 5006/2003 г. на СГС - ФО, на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение изх. № 822-53-147/26.07.2011 г. от „Юробанк И Еф ДЖИ БЪЛГАРИЯ" за банковата сметка на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 390 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; решение от 10.07.2008 г. по ф.д. № 5006/2003 г. на СГС - ФО, за вписване на промени в регистъра на политическите партии по партидата на партията, приети на редовна сесия на Национално общо събрание на партията, проведено на 12.04.2008 г., изразяващи се във вписване на ново ръководство на партията.
От протокол от 03.08.2011 г. за извършена проверка на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове от ГД „ГРАО" в МРРБ, се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за наличие на необходимите 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.08.2011 в 17:41 часа

Всички решения