Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 53-МИ/04.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 53-МИ
София, 04.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", подписано от Стефан Петров Личев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 28 на 30 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 16.07.1997 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 11.07.2011 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 61 на „Държавен вестник", бр. 60 от 29.07.1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 1 от 18.07.2011 г. на Постоянното присъствие на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; решение от 15.05.2011 г. на Управителния съвет на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-413 от 29.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 197-99 от 01.08.2011 г. на Райфайзенбанк (България) ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 21.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 7509/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощни от Стефан Петров Личев, с което упълномощава Явор Илиев Хайтов и Радослав Живков Радев да подадат необходимите документи за регистрация на партията в ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 14 200 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 04.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.08.2011 в 19:40 часа

Всички решения