Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 60-МИ/05.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", представлявана от Цветелин Цанов Кънчев - председател, заведено под № 22 на 28 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 02.02.2001 г. по ф.д. № 135/2001 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 66 на „Държавен вестник", бр. 15 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 135/2001 г., издадено на 20.07.2011 г.; препис-извлечение от Протокол от заседание на Националния съвет на политическа партия "Политическо движение ЕВРОРОМА", проведено на 16.07.2011 г., компетентен съгласно Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-364 от 19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № РИД-001-215/19.07.2011 г. на „Търговска Банка Д" АД - Финансов център - София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 135/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 297 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 04.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:29 часа

Всички решения