Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 61-МИ/05.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Цветелин Никифоров Цоневски в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 17 на 27 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.05.2011 г. по ф.д. № 267/2011 г. на СГС - ТО, V-14 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 07.07.2011 г. по ф.д. № 267/2011 г. на СГС - ТО, VI-14 състав, за поправка на очевидна фактическа грешка; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 267/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 63 на „Държавен вестник", бр. 57 от 26.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ", на което е взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; нотариално заверен образец от подписа на представляващия партията; нотариално заверен образец от печата на партията; служебна бележка № 48-00-387 от 25.07.2011 г. на Сметната палата, издадена в уверение на това, че ПП „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" е регистрирана в СГС на 27.05.2011 г. и не е имала задължение да внася в Сметната палата годишни финансови отчети за годините 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № 010-164 от 26.07.2011 г. на „Търговска банка Д" АД, Финансов център Асеновград, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 267/2011 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Цветелин Никифоров Цоневски, с което упълномощава адвокат Стефан Георгиев Йовков и адвокат Василена Василева Пенова, заедно и поотделно, да представляват политическата партия пред Централната избирателна комисия при или по повод регистрацията на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 031 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 03.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:30 часа

Всички решения