Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 63-МИ/05.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 63-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", подписано от Георги Василев Манев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 27 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.07.2007 г. по ф.д. № 9446/2007 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 12.07.2011 г. по ф.д. № 9446/2007 г. на СГС - ТО, VI-5 състав, за вписване на промени по партидата на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 63 на „Държавен вестник", бр. 63 от 03.08.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от заседание на Изпълнителния комитет на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-310 от 24.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № 4479 от 28.07.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД-ФЦ Бургас, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; справка за съответствие на клиентски сметки и IBAN - електронно извлечение, заверено в банката; декларация от представляващия партията, че посочената банкова сметка в „Банка ДСК" ще обслужва предизборната кампания на партията; удостоверение от 11.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 9446/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9752 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 03.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:33 часа

Всички решения