Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 65-МИ/05.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 65-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" (НДСВ), подписано от представляващия партията Христина Христова Велчева, чрез пълномощника Олимпи Стоянов Кътев, заведено под № 9 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.05.2002 г. по ф.д. № 3631/2002 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.; молба от Христина Христова за установена непълнота в издаденото на 20.07.2011 г. удостоверение за актуално правно състояние на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 58 на „Държавен вестник", бр. 59 от 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Националния съвет на ПП „НДСВ" от 22.07.2011 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-355 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверения изх. № 14-00-1888 и № 14-00-1884 от 22.07.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален офис „София-Запад", в които са посочени две актуални банкови сметки, по които ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от Христина Христова Велчева, издадено на Олимпи Стоянов Кътев, за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с правото да подписва всички необходими и свързани с регистрацията документи, както и да получи от ЦИК удостоверението за регистрация; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 3631/2002 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 18 881 избиратели, подкрепящи регистрацията.
На 03.08.2011 г. с оглед дадените на партията указания е постъпило ново удостоверение № 14-00-4716 от 03.08.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център „София-Запад", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и ще се използва само тази сметка.
От протокол от 02.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" (НДСВ) в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.
На 04.08.2011 г. в регистъра е постъпило допълнение към заявлението за регистрация от Христина Христова - представляващ политическа партия „Национално движение за стабилност и възход". В него се изразява желание политическата партия да бъде регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. със съкратеното им наименование НДСВ. Със същото съкратено наименование НДСВ да бъде изписано името на партията и бюлетината на партията за общински съветници и кметове. Основанията за това са, че абревиатурата на партията е изписана в устава на партията, заверен препис от който е представен в ЦИК. За сведение е приложено и Решение № 30 от 18.07.2011 г. от Централната избирателна комисия.
Съгласно представеното пред ЦИК от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" (НДСВ) заявление за регистрация на партии Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се иска партията да бъде регистрирана като ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД". Съгласно нормата на чл. 89, ал. 2, т. 1 от ИК в заявлението за регистрация се посочва пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация. В диспозитива на представеното решение за първоначална регистрация политическата партия е изписана с пълното наименование „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ". С последващо решение партията е променила наименованието си и в актуалното състояние от 27.07.2011 г. е посочено пълното наименование „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД".
Относно искането на партията в бюлетините за избори на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. да бъде изписано съкратеното наименование НДСВ същото е несъотносимо към настоящата регистрация на партията за участие в изборите. Заявяването за начина на изписване в бюлетината за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се осъществява в друго производство, последващо регистрацията пред ЦИК, осъществявано пред общинската избирателна комисия и инициирано със заявление Приложение № 25 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Останалите аргументи, посочени в допълнителното заявление, не касаят удостоверяващи факти по смисъла на чл. 89, ал. 2, т. 1 от ИК.
На 05.08.2011 г. е постъпило заявление с оглед дадените на партията указания от 04.08.2011 г., с което председателят и представляващ политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" уточнява, че желае партията да бъде регистрирана с пълното наименование, както е по съдебна регистрация.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:38 часа

Всички решения