Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 66-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи", подписано от представляващия и председател на партията Кръстю Илиев Петков, заведено под № 31 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.03.1997 г. по ф.д. № 1309/1997 г. на СГС - ФО за вписване на партиите в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 27.01.2011 г. по ф.д. № 1309/1997 г. на СГС - ФО, 2 състав; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф. д. № 1309/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 75 на „Държавен вестник", бр. 54 от 31.05.2002 г., заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 42 на „Държавен вестник", бр. 56 от 15.07.1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 26 на „Държавен вестник", бр. 21 от 11.03.1997 г. в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"; образец от подписа на председателя и представляващия партията; образец от печата на партията; Решение на Националната конференция от 25.06.2011 г. на „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; удостоверение № 48-00-357 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 1309/1997 г.; удостоверение № 208 от 25.07.2011 г. от Банка ДСК ЕАД - регионален център София Запад, Финансов център 3 за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно № 404/22.07.2011 г. издадено от нотариус рег. № 404 от представляващия партията на името на Екатерина Иванова Атанасова.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-673 от 05.08. 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 21:39 часа

Всички решения