Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 68-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 68-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СОЛИДАРНОСТ", подписано от представляващия и председател на партията Христо Младенов Маринов, заведено под № 30 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.08.2007 г. по ф.д. № 12333/2007 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 17.07.2008 г. по ф.д. № 12333/2007 г. на СГС - ФО, 1 състав; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф. д. № 12333/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 167 на „Държавен вестник", бр. 75 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „СОЛИДАРНОСТ"; образец от подписа на председателя и представляващ партията Христо Младенов Маринов; образец от подписа на секретаря и представляващия партията Илия Тодоров Иванов; образец от печата на партията; решение на Националния политически съвет на ПП „Солидарност" от 30.05.2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; удостоверение № 48-00-407 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 26.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 12333/2007 г.; удостоверение № 822-45 от 29.07.2011 г. от Райфайзенбанк (България ЕАД), офис Левски, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 550 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно от Илия Тодоров Иванов № 2996/26.07.2011 г. изготвено от нотариус рег. № 454.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-671 от 05.08.2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 21:44 часа

Всички решения