Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 71-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 71-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", подписано от представляващия и председател на партията Яне Георгиев Янев, заведено под № 33 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.12.2000 г. по ф.д. № 14403/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 31.01.2006 г. по ф.д. № 14403/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на промени; заверен от съда препис от решение  от 21.07.2011 г. по ф.д. № 14403/2000 г. за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 14403/2000 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.08.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 14403/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 98 на „Държавен вестник", бр. 4 от 12.01.2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 176 на „Държавен вестник", бр. 17 от 24.02.2006 г. за обнародвани промени; препис-извлечение от решение за участието на РЗС в местните и президентските избори 2011 г.; препис-извлечение от протокол от 19.06.2011 г. от Четвърти редовен конгрес на „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-400 от 28.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия от 05.04.2009 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия от 19.06.2011 г.; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 25.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 14403/2000 г.; удостоверение № 2500 от 27.07.2011 г. от „Банка ДСК" ЕАД, Финансов център - Московска, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощни от представляващия партията Яне Георгиев Янев на Атанас Марков Семов, на Емил Генов Василев и на Александър Димитров Димитров; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 18 648 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-674 от 05.08. 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 21:49 часа

Всички решения