Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 81-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 81-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", подписано от Васил Петров Коларов, Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев - секретари на партията, заведено под № 49 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решения по ф.д. № 4526/1999 г. на СГС - ФО от 13.08.1999 г., 20.12.2004 г., 24.02.2005 г., 12.05.2006 г. и 01.02.2010 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии и промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 4526/1999 г.; заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 85 на „Държавен вестник", бр. 75 от 1999 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 149 на „Държавен вестник", бр. 70 от 2005 г., стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник, бр. 67 от 2006 г., стр. 1 и стр. 81 на „Държавен вестник, бр. 45 от 2010 г. за обнародвани промени; решение № 01-06/11 от 25.06.2011 г. за проведен редовен пленум на Централния комитет на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образци от подписите на Васил Петров Коларов, Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев - секретари на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-357 от 18.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф. д. № 4526/1999 г.; удостоверение № 0200/0373 от 26.07.2011 г. от „Юробанк И Еф Джи България" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев, с което упълномощават Иван Кръстев Иванов за регистрация в ЦИК и ОИК; образец от пълномощно за регистрация на партията в ОИК за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 165 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-685 от 08.08.2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:05 часа

Всички решения