Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 82-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 82-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Александър Димитров Паунов  - първи секретар на Централния комитет на партията, заведено под № 42 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.03.1997 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 16.11.2000 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС за вписване на промени по партидата на партията; заверен от съда препис от решение от 17.02.2006 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС за вписване на промени; заверен от съда препис от решение от 16.05.2011 г. по ф.д. № 902/1997 г. на СГС за вписване на промени; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник", бр. 22 от 1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 55 от 2011 г., в който е обнародвано решение на СГС за вписване на промени за партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 902/1997 г., издадено на 20.07.2011 г.; решение на Централния комитет на партията от 25.06.2011 г. за приемане на решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация в ЦИК; препис-извлечение от пленарното заседание на Централния комитет на партията от 25.06.2011 г., компетентен съгласно чл. 25 от Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове (представен допълнително на 07.08.2011 г.); образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-360 от 19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 3495/28.07.2011 г. на Банка ДСК ЕАД - ФЦ "Батенберг", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 902/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;  списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 995 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията

От протокол № 92-00-677 от 08.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК  за регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:06 часа

Всички решения