Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 83-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 83-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА", подписано от представляващия и председател на партията Николай Нинов Нинов, заведено под № 39 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 12.06.2007 г. по ф.д. № 7416/2007 г. на СГС - ФО, 7 състав за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 7416/2007 г., с допусната техническа грешка при изписване името на член на Управителния съвет, същата изправена с представено от партията удостоверение за актуално състояние от 03.08.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 7416/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 62 от 31.07.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията „ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА"; протокол от заседание на Управителния съвет на „ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА" от 26.06.2011 г., с който се одобрява и привежда в изпълнение решение на Националния конгрес на партията от дата 19.06.2011 г. за участие на изборите за общински съветници и кметове и се упълномощава председателят на Управителния съвет на „ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА" да подаде заявление за регистрация на партията в ЦИК; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; образец от подписа на председателя и представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-338 от 08.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 7416/2007 г.; удостоверение изх. № 0572/0343 от 27.07.2011 г. от УниКредит Булбанк АД, филиал Видин, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9080 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-683 от 08.08.2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:07 часа

Всички решения