Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 93-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова, Петко Костадинов Ковачев като съпредседатели и представляващи партията и Стоян Димитров Йотов в качеството си на организационен секретар и упълномощено лице да представлява партията пред ЦИК, заведено под № 67 на 05 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 04.11.2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. №622/2008 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис на решение от 29.12.2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 за вписване на поправка на явна фактическа грешка в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав,  по ф.д. № 622/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 17 на „Държавен вестник", бр. 17 от 06.03.2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от Национално събрание  на партията от 16 - 17.04.2011 г. с гласувано решение за участие в местни избори през 2011 година; образец от подписите на представляващите партията; образец от подписа на упълномощеното лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-429 от 02.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от Прокредит Банк (България) АД  за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 21.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8000 избиратели, подкрепящи регистрацията, допълнителен списък с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 1094 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:19 часа

Всички решения