Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2781-МИ/19.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2781-МИ
София, 19.08.2013

ОТНОСНО: назначаване на преброителна комисия, определяне реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели

На основание § 114, ал. 1, ал. 3, т. 1 и 2, ал. 8 - 11, ал. 13-15, ал. 17-19 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 17/2013 г.) във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 15, чл. 20, чл. 187, ал. 1, чл. 225-229, чл. 213, чл. 231 и чл. 242 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

1. В общините с население до 30 000 избиратели, в които се произвеждат частични избори за кметове на общини, се създават преброителни комисии, които да извършат преброяването на гласовете, подадени в частичния избор за кмет на общината.

2. Не по-късно от 25 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия (ПК) по предложение на областния управител до ЦИК, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и въз основа на предложенията на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

При назначаване на състава на преброителната комисия се спазват условията и редът на чл. 30 и 31 от ИК и Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на ЦИК.

3. При произвеждане на частичните  избори за кметове на общини на 29 септември 2013 г. парламентарно представени партии и коалиции от партии са ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Атака".

Партии и коалиции, които имат членове на Европейския парламент, са ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция".

При консултациите за съставите на преброителните комисии при областните управители партиите се представляват от лицата, посочени в удостоверението за актуалното им състояние, издадено след обнародване на указа на президента за насрочване на съответния частичен избор. Коалициите от партии, представени в 42-то Народно събрание, се представляват от лицата, посочени в споразумението за създаването им. Коалициите от партии  се представляват от лицата, посочени в решението за създаване на коалицията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

На консултациите при областните управители партиите и коалициите от партии могат да се представляват от изрично упълномощено/и от представляващия/ите лице/а.

4. Преброителната комисия се състои от 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

Преброителната комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи от заместник-председателя или секретаря при отсъствие на председателя и зам.-председателя на комисията, или от определен с решение на ПК друг неин член.

5. Кметът на общината осигурява подходящо помещение за работата на преброителната комисия.

След получаване на книжата и материалите от ПК и в изборния ден помещението и сградата, в която се намира, се охраняват отвън от органите на МВР.

Помещението на преброителната комисия трябва да е разположено по възможност в една и съща сграда с изчислителния пункт към ОИК и с ОИК.

Помещението трябва да осигурява възможност:

-         за приемане на протоколите и пломбираните избирателни урни от СИК;

-         за извършване на констатации по реда на § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК (ДВ, бр. 17/2013 г.);

-         за въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт, сканиране на протоколите и издаване на разписка с въведените данни от протоколите на СИК за протичане на изборния ден от ПК;

-         за извършване на едновременно преброяване на бюлетините от всички приети избирателни урни и установяване на резултатите от гласуването;

-         за съставяне и подписване на протокол от ПК;

-         за извършване на наблюдение върху процеса на приемане на протоколите и избирателните урни, броенето на бюлетините и установяването на резултатите от гласуването от кандидатите, застъпниците на кандидатите, наблюдателите и представителите на партиите и коалициите от партии, регистрирали кандидати в частичния избор и съставяне и подписване на протокола на ПК;

-         за копиране и сканиране на протокола на ПК.

6. В предизборния ден ПК получава от общинската администрация и ОИК:

а) формуляр на протокол на ПК за установяване на резултатите от гласуването по образец, утвърден от ЦИК - 2 формуляра и чернова на протокола за установяване на резултатите от гласуването;

б) формуляри на протоколи за приемане на избирателните урни и протоколите на СИК;

в) формуляри на списъци за вписване на застъпниците на кандидатите, на наблюдателите и на представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи;

г) формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от протокола на ПК с изборните резултати;

д) отличителни знаци за членовете на преброителната комисия;

е) други книжа и материали;

ж) ключа от помещението, което е оборудвано по подходящ начин за осигуряване на цялостната дейност на ПК със:

-         места за приемане на протоколите и урните от СИК и извършване на констатации за съответствие на съдържанието на урната/ите на данните, отразени в протокола на СИК за протичане на изборния ден;

-         място за съхранение на урните до получаване на всички урни и протоколи от всички СИК на територията на общината и пристъпване към едновременно преброяване на гласовете (бюлетините);

-         място за преброяване на бюлетините от всички урни за установяване на резултатите от гласуването;

-         място за изготвяне на протокола на ПК;

-         копирна машина/машини за копиране на протокола на ПК за членовете на ПК, пожелали копие от него, и за лицата по чл. 210 от ИК, присъствали при установяване на резултатите от гласуването;

-         места за лицата по чл. 210 от ИК, които да им осигуряват видимост върху цялостната работа на ПК.

За получените книжа и материали се съставя приемно-предавателен протокол между общинската администрация, ОИК и ПК по образец, утвърден от ЦИК, който се подписва от кмета на общината/района/кметството или определено със заповед на кмета длъжностното лице от общинската администрация, определен от ОИК неин член и председателя/заместник-председателя или секретаря на ПК.

За преброяването на гласовете, подадени за кметове в частичните избори, преброителната комисия се събира на заседание преди края на изборния ден. Членовете на ПК са длъжни да се явят в осигуреното им помещение за работа в 19,30 часа в изборния ден. Председателят на ПК уведомява ЦИК за явилите се членове и за готовността за работа на комисията

В случай че не е налице кворумът по предходното изречение към 20,30 ч., председателят на ПК уведомява незабавно ЦИК, която с решение назначава нови членове на ПК на мястото на неявилите се.

7. Заседанието на преброителната комисия е законно, ако на него присъстват най-малко 10 членове (повече от половината от членовете й).

8. Преброителната комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря на комисията. Мнозинство по предходното изречение е налице в следните случаи:

 

Присъстващи Мнозинство 2/3
10 7
11 8
12 8
13 9
14 10
15 10
16 11
17 12

 

9. За заседанието на преброителната комисия се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията. При отсъствие на председателя протокола се подписва от заместник-председателя и секретаря, а при отсъствие на секретаря - от председателя и заместник-председателя.

10. Когато председателят и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, протоколът се подписва от председателя и определен от комисията неин член, и двамата предложени от различни партии или коалиции от партии.

11. Когато заместник-председателят и секретарят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, протоколът се подписва от  секретаря и определен от комисията неин член, и двамата предложени от различни партии или коалиции.

12. Председателят на преброителната комисия открива заседанието при наличието на изискуемия кворум съгласно т. 7 от настоящото решение.

Преди да започне приемането на протоколи и избирателни урни от секционните избирателни комисии, ПК взема решение за разпределение на функциите си при преброяването на гласовете и приемането на избирателните урни и протоколите за протичане на изборния ден за кмет на община от СИК и установяване на съответствието на данните от протоколите за протичане на изборния ден на съдържанието на урните, както следва:

-       членове на ПК, които да приемат урните и протоколите на СИК;

-       по трима членове на ПК, предложени от различни партии и коалиции от партии, които отварят урните и броят бюлетините и извършват констатациите по реда на § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК и връщат обратно в урната преброените бюлетини и запечатват урната с хартиена лента, подписана от членовете на СИК, приносители на урната и от членовете на ПК, извършили констатациите по § 114, ал. 10, изр. 1 от ЗИД на ИК;

-       членове на ПК, предложени от различни партии и коалиции от партии, които ще извършват едновременното преброяване на бюлетините и подадените гласове за всеки един от кандидатите за кмет и установяване резултатите от гласуването за кмет на община;

-       протоколчик при преброяване на гласовете и установяване на резултатите от гласуването и попълване на протокола.

13. След вземане на решение по т. 12 преброителната комисия може да започне приемането на урните и протоколите от СИК.

14. След приключване на изборния ден в секционните избирателни комисии се изготвя протокол за протичане на изборния ден. След изготвяне на протокола на СИК и предаване на ксерокопие от него на лицата, имащи това право - членове на СИК, застъпници, наблюдатели, представители на партии и коалиции от партии и кандидатите, срещу подпис в списъка на лицата, получили копие от протокола на СИК, председателят или заместник-председателят на СИК, секретарят и член на СИК, всеки един от тях, предложен от различни партии и коалиции от партии, предават на преброителната комисия:

-            пломбираната/ите избирателна/и урна/и;

-            протокола за протичане на изборния ден - неразпластен.

Преди да потеглят за Преброителната комисия, членовете на СИК внимателно отделят само четвъртия пласт от протокола на комисията и го закачват пред изборното помещение.

15. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се придружават от лицата по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.

16. Предаването на избирателните урни, констатациите за съответствие на данните от протокола на СИК на съдържанието на избирателната урна/и и при възможност и въвеждането на числовите данни в изчислителния пункт на ОИК се извършва в помещението, където е разположена преброителната комисия.

17. За извършеното предаване се съставя протокол по образец утвърден от ЦИК, в който се отразява броят на получените урни и тяхното състояние (пломбирани ли са) и полученият протокол на СИК.

Протоколът се подписва от членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК - приносители на протоколите и пломбираните изборни урни с бюлетините от гласуването и членовете на ПК, приели протокола на СИК за протичане на изборния ден и избирателната/ите урна/и.

В протокола, който се съставя между ПК и СИК, преброителната комисия:

а) отбелязва и сверява фабричните номера на протоколите за протичане на изборния ден с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали;

б) проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.

18. След приемането на избирателната/ите урна/и и протокола на СИК преброителната комисия отваря избирателната/ите урна/и на съответната СИК и проверява дали съдържанието им съответства на данните по т. 4 от протокола на СИК като за целта:

а) от мястото за проверка на съдържанието на урните се отстраняват всички вещи;

б) счупва се пломбата на урната/ите, изсипва се съдържанието на масата и се подреждат на купчинки бюлетините;

в) преброяват се бюлетините от всяка купчинка, събират се  получените числа и  резултата се сверява с данните по т. 4 от протокола на СИК.

В протокола на СИК за протичане на изборния ден на ред „Констатации по реда на § 114, ал. 10, изр. 1 от ИК" се вписва броят на намерените в урната/ите бюлетини.

19. Преброените бюлетини се връщат обратно в урната, която се запечатва с хартиена лента, подписана от членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК и членовете на ПК, преброили бюлетините и извършили констатациите по § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК. Урната/ите се отстранява от мястото, на което се приемат протоколите на СИК и се оставя/т на мястото за преброяване на гласовете.

До приключване на приемането на протоколите и урните от всички СИК никой няма достъп по проверените по реда на § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК урни и бюлетини.

20. При установяване на очевидна/и фактическа/и грешка/и в протокола на СИК тя/те се отбелязва/т в него и се подписва/т от членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК - приносителите на протокола на СИК и пломбираната/ите урна/и.

21. Данните от протокола на СИК за протичане на изборния ден се въвеждат под контрола на член на ПК и членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК от оператора на изчислителния пункт на ОИК, за което ПК издава на СИК разписка, съдържаща числовите данни от протокола на СИК за протичане на изборния ден.

Разписката за въведените данни от протокола на СИК за протичане на изборния ден се подписва от членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК, представителя/ите на ПК, присъствали при въвеждане на данните от протокола, и оператора на изчислителния пункт, въвел данните от протокола и сканирал протокола на СИК.

След завръщане в района на изборната секция членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК поставят тази разписка до протокола на СИК.

22. Протоколът на СИК се сканира неразпластен преди издаване на разписката по предходната точка, без да се разпластява, след което се връща на членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК за предаване на ОИК. Сканираният протокол незабавно се качва на интернет страницата на ОИК.

23. След предаване на протокола за протичане на изборния ден и избирателната/ите урна/и на ПК членовете на СИК по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИД на ИК предават:

а) на ОИК - неразпластения протокол за протичане на изборния ден в секцията, избирателните списъци (основен и допълнителен) и другите книжа, предназначени за ОИК;

б) на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК - останалите книжа и материали.

24. След приемане на всички изборни урни и протоколи на СИК и проверката на съдържанието на урните по § 114, ал. 10, изр. 1 от ПЗР на ЗИД на ИК, преброителната комисия смесва бюлетините от всички урни и пристъпва към преброяване на подадените гласове за кмет на община.

Преди да започне преброяването:

а) от мястото за броене се отстраняват всички вещи с изключение на черновата на протокола за изборите за кмет на община;

б) в протокола-чернова за установяване на резултатите в изборите за кмет на община  последователно се вписват:

- данните за мястото (общината), денят и часът на съставянето на протокола, трите имена на членовете на преброителната комисия, имената на присъствалите други лица - кандидати, застъпници на кандидатите, представители на партии, коалиции от партии и  инициативни комитети, регистрирали кандидати, наблюдатели и журналисти;

- дата и час на започване на преброяването.

25. Преброителната комисия установява резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на община и ги отразява в черновата на протокола на преброителната комисия;

26. При преброяването на подадените гласове за кмет на общината бюлетините се вземат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.

Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:

а) купчинка от бюлетини, които не са по установения образец. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „а" от протокола на ПК;

б) купчинка от бюлетини с изписани върху тях специални символи, като букви, цифри или други знаци. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „б" от протокола на ПК;

в) купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак „Х" и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „в" от протокола на ПК;

г) купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „г" от протокола на ПК;

д) купчинка от бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две или повече кандидатски листи. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и с цифри в т. 11, буква „д" от протокола на ПК;

е) купчинка с бюлетини по установения образец с отбелязан знак „Х", който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „е" от протокола на ПК;

ж) купчинка с бюлетини по установения образец, които не съдържат два броя печати на съответната СИК на гърба. Тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена" върху лицевата страна на всяка такава бюлетина. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 11, буква „ж" от протокола на ПК;

з) купчинка от бюлетини по установения образец, които съдържат два печата на гърба на съответната СИК и върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата. След преброяването на бюлетините от тази купчинка полученото число се вписва с думи и цифри в т. 13 от протокола на ПК.

27. Когато по действителността на някой глас възникне спор, преброителната комисия взема решение и го описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на преброителната комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.

28. При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина, извадена от урна за гласуване, съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.

29. След разпределението на бюлетините на купчинки, както е посочено в т. 26, всяка купчинка се брои поотделно и полученото число се вписва на съответния ред от протокола на ПК, с думи и с цифри. 

Броят на недействителните гласове в изборите за кмет на община (т. 12 от протокола на ПК) е равен на сумата от числата вписани по т. 11, букви „а", „б", „в", „г", „д", „е" и „ж" от протокола на ПК

Броят на действителните гласове в изборите за кмет на община (т. 13 от протокола на ПК) е равен на броя на бюлетините по т. 25, буква „з";

30. Гласът (намерената в урната бюлетина) е действителен, когато:

а) бюлетината е по установения образец;

б) бюлетината съдържа два печата на гърба на определените за това места на съответната секционна избирателна комисия;

в) само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.

Знакът „Х" се изписва с две наклонени линии, които се пресичат в една точка и краищата им не са свързани, в съответствие с примерните начини, посочени в приложение № 1 към Решение № 38-ПВР/МИ от 28 юли 2011 г. на ЦИК).

г) в бюлетината няма вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци.

31. Гласът (намерената в урната бюлетина) е действителен и когато:

а) в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;

б) поставеният от избирателя знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа и не навлиза в квадратчето на друга листа, или дори и да го засяга, вотът на избирателя може да се установи еднозначно;

32. Гласът (намерената в урната бюлетина) е недействителен когато:

а) бюлетината не е по установения образец - не отговаря на утвърдения от ЦИК образец, има друго оформление, различен печатен текст, не е отпечатана на установената от ИК хартия, не е с установеното съдържание и размери, няма защита на гърба, когато е предвидена такава и др.);

б) върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци;

в) бюлетината е по установения образец, но вотът на избирателя не е отразен със знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят - няма положен знак „Х" със химикал, пишещ със сит цвят - положен е друг знак, а не знак „Х" в квадратчето за гласуване или знакът „Х" не е изписан със химикал, пишещ със син цвят, с друг цвят;

г) бюлетината е по установения образец, но няма поставен знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;

д) бюлетината е по установения образец, но има поставен знак „Х" или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в две или повече квадратчета за гласуване;

е) бюлетината е по установения образец, но поставеният знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя - ако положения знак „Х" с химикал пишещ със син цвят засяга съществено и друго квадратче за гласуване, така, че волята на избирателя не може да се установи еднозначно;

ж) бюлетината е по установения образец, но не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия на гърба.

33. След преброяване на купчинките и попълване на данните в т. 10, т. 11, т. 12 и т. 13 от протокола на ПК (черновата!) се пристъпва към установяване на броя на гласовете, подадена за всяка кандидатска листа поотделно. За целта бюлетините от купчинката с действителните гласове се преглеждат отново и се разделят по купчинки за отделните кандидатски листи. Бюлетините от купчинките за всяка една от кандидатските листи се преброяват поотделно и полученото число се вписва с думи и цифри в т. 14 от протокола на ПК срещу наименованието на съответната партия, коалиция от партии или независим кандидат. Сумата от числата от всички редове по т. 14 трябва да е равна на числото по т. 13 от протокола на СИК.

34. Преди попълване на протокола данните от преброяването на гласовете се попълват в черновата на протокола на ПК, която по форма и съдържание е еднаква с него.

Данните от черновата на протокола се попълват върху получения в предизборния ден формуляр за протокол на ПК едва след като бъдат проверени и всички заложени в протокола (черновата) контроли са удовлетворени.

Чл. 35. В протокола на преброителната комисия за установяване на резултатите от гласуването за кмет на община последователно се вписват с думи и цифри:

А) В част І - сумираните данни от протоколите на СИК за протичане на изборния ден, както следва:

а) броят на регистрираните кандидатски листи - буква „А" от протокола на ПК;

б) броят на бюлетините получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК - вписва се сумата от числата по буква „Б" от протоколите на СИК - буква „Б" от протокола на ПК;

в) броят на секциите  в изборния район - територията на общината - буква "В" от протокола на ПК;

г) брой на секционните избирателни комисии предали протоколи и избирателни урни - буква „Г" от протокола на ПК;

д) брой на избирателните урни предадени от СИК - сумата от числата по буква „Д" от протоколите на СИК - буква „Д" от протокола на ПК.

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Общият брой на  избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК - сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК.

2. Общият брой на всички избиратели, вписани в изборния ден от СИК в допълнителните страници на избирателните списъци (под чертата) - сумата от числата по т.2  от протоколите на СИК.

3. Общият брой на всички избиратели вписани в изборния ден от СИК в допълнителните избирателни списъци - сумата от числата по т.3 от протоколите на СИК.

4. Общият брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци - сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ

Приложения към избирателните списъци

5. Приложения към основния избирателен списък:

а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите, като членовете на СИК и охраната на съответната секция -сумата от числата по т. 5, буква "а" от протоколите на СИК;

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК - сумата от числата по т. 5, буква „б" от протоколите на СИК.

6. Приложения към допълнителния списък - декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК - сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК.

Други участващи лица

7. Общият брой на придружителите:

а) вписани в графа „Забележки" в избирателните списъци - сумата от числата по т. 7, буква „а" от протоколите на СИК;

б) вписани в Списъците за допълнително вписване на придружители - сумата от числата по т. 7, буква „б" от протоколите на СИК;

8. Общият брой на лицата присъствали в изборните помещения в изборния ден

а) общият брой на застъпниците, вписани в Списъците за вписване на застъпниците - сумата от числата по т. 8, буква „а" от протоколите на СИК;

б) общият брой на представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети вписани в Списъците за вписване на представителите - сумата от числата по т. 8, буква „б" от протоколите на СИК;

Общият брой на наблюдателите, вписани в Списъците за вписване на наблюдателите - сумата от числата по т. 8, буква „в" от протоколите на СИК;

9. Бюлетини извън урната

а) общият брой на неизползваните бюлетини - сумата от числата по т. 9, буква „а" от протоколите на СИК;

б) общият брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи - сумата от числата по т. 9, буква „б" от протоколите на СИК;

в) общият брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК - сумата от числата по т. 9, буква „в" от протоколите на СИК;

г) общият брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК - сумата на числата по т. 9, буква „г" от протоколите на СИК;

д) общият брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК - сумата от числата по т. 9, буква „д" от протоколите на СИК.

Б) В част ІІ - вписват се резултатите, получени след преброяване на гласовете от всички урни, предадени на ПК

10. Броят на намерените в избирателните урни бюлетини.

11. Броят на намерените недействителни гласове (бюлетини) в избирателните урни:

а) брой на бюлетините, които не са по установения образец;

б) брой на бюлетините, върху които има вписани специални символи, като букви, цифри и други знаци;

в) брой на бюлетините  по установения образец, в които не е отразен със знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;

г) брой на бюлетините по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;

д) брой на бюлетините по установения образец с отбелязан вот със знак „Х" или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или с друг цвят, за две или повече кандидатски листи;

е) брой на бюлетините по установения образец с отбелязан знак „Х", който засяга повече от едно квадратче за гласуване така, че не може да се установи еднозначно волята на избирателя;

ж) брой на бюлетините по установения образец, които не съдържат два броя печати на съответната СИК (тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена" върху лицевата страна на всяка бюлетина.

12. Общият брой на недействителните гласове - сумата от числата по букви, „а", „б", „в", „г", „д", „е" и „ж" по т. 11.

13. Брой на действителните гласове - броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които със знак „Х", с химикал, пишещ със син цвят, е отразен вотът на избирателя само в едно от квадратчетата.

14. Разпределение на действителните гласове по партии, коалиции от партии и независими кандидати.

Буква „Е" - общият брой на протоколите по чл. 226, ал. 4 от ИК.

Буква „Ж" - общият брой на поправките, извършени преди подписване на протокола и обозначени с означението „поправка" и подписани от всички членове на СИК.

36. След изготвяне на черновата-протокол за кмет на община преброителната комисия пренася данните от черновите-протоколи в беловата на протокола.

37. Така изготвените протоколи се подписват от всички членове на преброителната комисия и се отбелязват датата и часът на подписването им. Член на комисията не може да откаже подписване на протокола на ПК.

Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен. Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва в него, като се посочват и причините.

Членът на комисията, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага в писмен вид към протокола и е неразделна част от него.

38. Преброителната комисия издава ксерокопие от протокола си с резултатите от гласуването на лицата по чл. 210 от ИК, присъствали при преброяване на бюлетините и установяване на резултатите.

39. След подписване на протоколите преброителната комисия поставя бюлетините в торби. Торбите се връзват с връзка и хартиена лента, подписана от всички членове на ПК, и се предават в общинската администрация на комисията по приемане за съхранение на изборните книжа и материали по чл. 242, ал. 7 от ИК, за което се съставя и подписва протокол.

40. Протоколът на преброителната комисия се предава на Общинската избирателна комисия неразпластен от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на преброителната комисия, всеки от тях предложен от различни партии и коалиции, за което ОИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола на ПК.

41. Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените в предизборния ден и предадените на ПК протоколи от СИК, както и когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни, е нарушена, преброителната комисия уведомява незабавно ОИК, която съставя акт за установяване на нарушението.

42. Когато данните, вписани в протокола на СИК, не съответстват на съдържанието на избирателната/ите урна/и, както и когато ПК установи несъответствие във фабричните номера на приетите и предадени протоколи от СИК на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв.

43. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 2000 лв.

43. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300 от Изборния кодекс

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2013 в 20:33 часа

Всички решения