Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2783-МИ/19.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2783-МИ
София, 19.08.2013

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждане на частични избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, 35, чл. 176 и § 117 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Назначаване на секционни избирателни комисии

1. Общинската избирателна комисия (ОИК) при произвеждане на частични избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г., назначава секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии за всеки изборен район (община или кметство) не по-късно от 3 септември 2013 г.

2.1. Кметовете на общини не по-късно от 29 август 2013 г. провеждат консултации за съставите на СИК и подвижни СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а) парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ";

- Коалиция от партии „Коалиция за България";

- Политическа партия „ДПС";

- Политическа партия „Атака";

б) партии и коалиции, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени

- Политическа партия „НДСВ";

- Коалиция от партии „Синята коалиция".

2.2. Консултациите се провеждат след приемане на решението на ОИК за определяне броя на членовете на всяка отделна СИК по т. 16.3.

3. Не по-късно от 5 дни преди датата на консултациите кметовете на общини писмено уведомяват местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и коалиция от партии „Синята коалиция", и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната община.

4. При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на съответния частичен избор или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението, като за промяната в представителството е уведомена и ЦИК по реда на чл. 280, т. 2 от ИК; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.

5. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

6. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на СИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, кметовете на общини представят в ОИК не по-късно от 29 август 2013 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение от кмета за състав на СИК, включително и подвижните СИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на съответния частичен избор, или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението, като за промяната в представителството е уведомена и ЦИК по реда на чл. 280, т. 2 от ИК; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на съответния частичен избор;

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;

е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

7. В общините, в които няма кмет, предложението до ОИК за назначаване на СИК се прави от временно изпълняващия длъжността кмет на община, а при създадена нова община - от назначения временен кмет.

8. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на СИК, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 29 август 2013 г., предложенията за състава на СИК и подвижните СИК, направени от представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, ведно с документите по т. 6, букви „б" - „е".

9. Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение до 29 август 2013 г., той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в ОИК.

10. Когато при консултациите за състава на СИК не е постигнато съгласие, ОИК назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2.1. при спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия.

10.1. В случаите на непостигнато съгласие в консултациите по т. 2.1. ОИК назначава съставите на СИК, съобразявайки се в максимална степен с поименните предложения на политическите партии и коалициите от партии за състава и ръководствата на СИК по избирателни секции на територията на изборния район.

11. Когато ОИК не назначи до 3 септември 2013 г. СИК, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава СИК.

12. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и  членове.

13. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.

14. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

15. Общият брой на членовете на СИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва:

- за секция до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5 членове;

- за секция с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5 членове;

- за подвижните избирателни секции - до 7 членове, но не по-малко от 5 членове.

16. При определяне съставите и ръководствата на СИК в изборния район по чл. 70 от ИК се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ"                                       - 50,52 %;

- Коалиция от партии „Коалиция за България"         - 20,21 %;

- Политическа партия „ДПС"                                        - 15,16 %;

- Политическа партия „Атака"                                      - 10,11 %;

16.1. Политическа партия „НДСВ" и коалицията от партии „Синята коалиция" имат право на не повече от по 2 % от членовете на СИК, но не по-малко от 1 член в рамките на изборния район по чл. 70 от ИК.

16.2. Под изборен район по т. 16.1. се разбира територията на съответната община или кметство.

16.3. При назначаването на състава на СИК с оглед изисквания чл. 15, ал. 3 и чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс остават незаети места в секционните избирателни комисии в рамките на изборния район след удовлетворяване на квотите на ПП „ГЕРБ" и фиксираната в ИК максимална квота на ПП „НДСВ" и коалицията от партии „Синята коалиция" от 2%. Тези незаети места се разпределят по методика, съставляваща Приложение 1 към настоящото решение.

16.4. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция. 

17.1. Общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в избирателния район въз основа на броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания.

17.2. На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление до 29 август 2013 г. включително, за гласуване с подвижна избирателна урна.

 

II. Изисквания към членовете на секционните избирателни комисии

18. За членове на СИК се назначават лица, които са:

а) български граждани;

б) навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) владеят български език.

 

III. Статут на членовете на секционните избирателни комисии

19. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

20. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

21.1. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец. Отличителните знаци следва да бъдат изработени от самозалепващо се фолио с размери на бадж (височина 60 мм, широчина 90мм), като на бял фон с черни букви с размер 18/20 pt последователно се изписват: ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИК (ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИК/СЕКРЕТАР НА СИК/ЧЛЕН НА СИК), съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

21. Не могат да бъдат включвани в състава на СИК:

а) кандидатите за кметове, общински съветници и кандидатите за президент и вицепрезидент;

б) народните представители и членовете на Европейския парламент;

в) министрите или заместник-министрите,

г) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;

д) главните секретари на министерство или областна администрация;

е) секретарите на община или кметство;

ж) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и  в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;

з) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;

и) военнослужещите във въоръжените сили;

к) служителите в Министерството на вътрешните работи.

22. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2013 в 20:37 часа

Всички решения