Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 97-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 97-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БУРГАС” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БУРГАС", представлявана от Ваклин Атанасов Стойновски  - председател, заведено под № 43 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 19.02.2008 г. по ф.д. № 16531/2007г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 192 на „Държавен вестник", бр. 32 от 2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на 20.07.2011 г.; Протокол от заседанието на Партийния съвет на политическа партия "БУРГАС", проведено на 21.07.2011 г., компетентен съгласно чл. 8, ал. 4 от Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; списък на присъстващите лица на заседание на Партийния съвет на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-354 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от 27.07.2011 г. с изх. № 7/00638/27.07.2011 г. на „Българо-американска Кредитна Банка" АД - офис-Бургас, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;  списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8067 избиратели, подкрепящи регистрацията; пълномощно от председателя на партията в полза на Минчо Павлов Иванов; пълномощно от председателя на партията в полза на Константин Райчев Стоев; допълнителен списък, представен на 06.08.2011 г., съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2978 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК  за регистрация на политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:23 часа

Всички решения