Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 104-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 104-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Александър Панайотов Каракачанов заведено под № 73 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.10.2010 г. по ф.д. № 574/2010 г. на СГС - ФО, 4 състав за вписване на партията в регистъра на политическите партии с наименование "ЛЕВИ ЗЕЛЕНИ"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф. д. № 574/2010 г., от които е видно, че на проведен извънреден конгрес на партията на 08.05.2011 г. е приет нов устав и е сменено наименованието на партията - "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 92 на „Държавен вестник", бр. 87 от 05.11.2010 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извадка от протокол от заседание на Националния изпълнителния съвет на партията, проведено на 18.07.2011 г. с взето решение на основание чл. 41, ал. 4 и ал. 5 за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК, от който са видни кворумът и начинът за вземане на решение; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-411 от 29.07.2011 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2010 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 26.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, 4 състав по ф.д. № 574/2010 г.; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7770 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и допълнителен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9586 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Допълнително са представени: удостоверение № 265 от 02.08.2011 г. от ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и пълномощно от Александър Панайотов Каракачанов в полза на Петко Маринов Джуджев за регистрация на партията в Централната избирателна комисия.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:30 часа

Всички решения