Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 109-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 109-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Партия на българските жени", подписано от представляващия и председател на партията Весела Атанасова Драганова-Илиева, заведено под № 76 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.03.1997г. по ф.д. № 1507/1997г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии;  заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 29 на „Държавен вестник", бр. 23 от 1997г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 1507/1997 г., издадено на 01.07.2011г.; решение на Националния съвет на партията от 9.07.2011год. за приемане на решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация в ЦИК; образец от подписа на представляващото партията лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-319/05.07.2011год. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение изх. № 252-0154/12.07.2011год. на „Уникредит Булбанк"АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1507/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията;            списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7 932 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.   

Изпълнени са изискванията на чл.76, ал.1 и чл.89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011год. на ЦИК за регистрацията на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011год. в условията на неприключила процедура по чл. 90,ал.1 и ал.4 във вр. с чл. 89,ал.3 ,т.11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:36 часа

Всички решения