Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 112-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 112-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", подписано от Неделчо Михайлов Димов - представляващ партията, заведено под № 64 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.05.2007 г. по ф.д. № 1654/2007 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 03.08.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 1654/2007 г.; заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 65 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация;  препис-извлечение от протокол от заседание на Политическия съвет на „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"от 21.10.2009 г., с прието решение за участие на партията в редовните местни изборите през 2011 г.; Протокол от заседание на Политическия съвет на партията от 01.08.2011 г. с присъствен лист потвърждава решение за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници  и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията в ЦИК, удостоверение № 313271/01.08.2011 г. КЗЛД; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверено от СГС копие на устава на политическата партия;  удостоверение № 48-00-430 от 03.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 02.08.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 1654/2007 г.; удостоверение № 808-ЕВ05-91920 от 01.08.2011 г. от Централна кооперативна банка АД - клон Варна, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8711 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:39 часа

Всички решения