Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 117-МИ/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев, заведено под № 63 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.12.2004 г. по ф.д. № 12351/2004 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 12351/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 137 на „Държавен вестник", бр. 12 от 04.02.2005 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис от протокол от заседание на Националния комитет на партията, проведено на 04.06.2011 г. с взето решение на основание чл. 5, т. 5.3.1. от Раздел ІІ от Устава на партията за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-404 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г., в срока по чл. 34, ал. 4 ЗПП; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 26.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 12351/2004 г.; удостоверение № ИД 11-551 от 04.08.2011 г. от ТБ „Сибанк" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, пълномощно от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев в полза на Тодор Георгиев Тодоров, с права да представлява партията при регистрацията й в ЦИК - нотариално заверено; пълномощно от представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев в полза на Теодора Тодорова Маринова, с права да представлява партията при регистрацията й в ЦИК - нотариално заверено; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9940 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ"  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:45 часа

Всички решения